معنی خواهان و واخواه در دعوای حقوقی چیست؟

معنی خواهان و واخواه در دعوای حقوقی چیست؟

معنی خواهان و واخواه در دعوای حقوقی چیست؟

 

خواهان شخصی است که به طرح ادعا می پردازد به طور مثال وقتی فردی طلبی از دیگری دارد می تواند با مراجعه به دادگاه به مطالبه طلب خود بپردازد در اصطلاح حقوقی به چنین شخصی خواهان گفته می شود.

واخواه شخصی است که در مرحله دادرسی اولیه شرکت نداشته و رای به طور غیابی صادر شده است پس از ابلاغ رای به وی، به مدت بیست روز فرصت دارد به رای غیابی اعتراض نماید که در همان شعبه رسیدگی می شود. این اعتراض واخواهی نام دارد و اعتراض کننده هم واخواه نامیده می شود.

اشتراک گذاری پست