مدارک لازم برای تشکیل پرونده تخریب و نوسازی ساختمان

مدارک لازم برای تشکیل پرونده تخریب و نوسازی ساختمان

مدارک لازم برای تشکیل پرونده تخریب و نوسازی ساختمان

 

  1.  اصل و تصویر سند شش دانگ مالکیت و حضور مالک یا وکیل
  2. در صورتی که ملک تفکیک آپارتمانی گردیده و دارای اسناد آپارتمانی است، اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی و نقشه تفکیکی ملک الزامی است.
  3. اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک یا مالکین (در صورت مراجعه وکیل هم ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک یا مالکین الزامی است)
  4. در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد، ارائه معرفی نامه رسمی با تعیین حدود اختیارات نماینده، اساسنامه، و روزنامه رسمی شرکت الزامی میباشد.
  5. در صورت مراجعه وکیل اصل و تصویر وکالت نامه، شناسنامه و کارت ملی وکیل الزامی میباشد.
  6. صدور فیش نوسازی و پسماند و مشاغل توسط دفتر خدمات الکترونیک شهر انجام میشود.
  7. در صورت فوت مالک، اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت همراه با شناسنامه و کارت ملی وراث الزامی است.
  8. ارائه فیش آب و تلفن مربوط ملک مورد نظر.
  9. در صورتی که ملک فاقد ساختمان باشد ارائه نظر کمیسیون ماده ۱۲ و یا گواهی عدم استفاده از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری الزامی است.
  10. در صورتی که ملک موقوفه است، موافقت اوقاف یا اجاره نامه اوقاف.

 

مراحل و مدارک لازم جهت اخذ پایانکار ساختمان

اشتراک گذاری پست