محاربه و فساد فی الارض

محاربه و فساد فی الارض

محاربه و فساد فی الارض

یكی از جرایمی كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می باشد، محاربه و افساد فی الارض می باشد. منظور از محاربه و افساد فی الارض (فساد در زمین) جرایمی است كه برای مقابله و مقاومت در برابر حكومت اسلامی صورت می گیرد. جرایم زیر از جمله موارد محاربه می باشد:

الف- هر كس برای ایجاد ترس و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد (چه سلاح گرم مثل تفنگ و چه سلاح سرد مثل چاقو و قمه و…) محارب محسوب می شود.(ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی)

ب- هر كس كه با اسلحه در جاده ها و خیابانها امنیت مردم و جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ایجاد كند، محارب است.

ج- هر گروه یا جمعیتی كه در برابر نظام جمهوری اسلام ایران،‌ قیام مسلحانه كند و هم چنین اعضا و هواداران این گروهها محارب محسوب می شوند مشروط برآن كه اعضا و هواداران، از دیدگاهها و نظرات و اهداف آن گروه یا جمعیت آگاه باشند و در پیشبرد اهداف آن مشاركت داشته باشند.

د- هر فرد یا گروهی كه قصد براندازی و سر نگونی نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد و برای این كار اسلحه و مواد منفجره تهیه كند محارب است و هم چنین كسانی كه با آگاهی از قصد براندازی، به افراد فوق كمك مالی كند و یا اسلحه و اسباب كار به آنها بدهد، محارب محسوب می شود.

مجازات محاربه و افساد فی الارض یكی از چهار مورد زیر است:

الف- اعدام

ب- مصلوب كردن

ج- قطع دست راست و پای چپ

د- تبعید به مدت حداقل یك سال

انتخاب نوع مجازات در اختیار قاضی دادگاه می باشد

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

رسیدگی به كلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور در دادگاه انقلاب اسلامی انجام می شود. جرایم زیر از جمله جرایم علیه امنیت كشور هستند:

الف- تشكیل دسته و گروه و انجمن به قصد بر هم زدن امنیت كشور:

هر كس با هر عقیده و مسلكی، به قصد برهم زدن امنیت كشور ایران، اقدام به تشكیل دسته، گروه، جمعیت (بیش از۲ نفر) نماید چه در داخل كشور و چه در خارج، به حبس از دو تا ۱۰ سال  محكوم می گردد. عضویت در دسته ها و گروههای فوق موجب حبس از سه ماه تا پنچ سال می باشد.

)مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی)

ب- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران:

هركس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و احزاب و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی كند به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم می شود. (مانند انتشار روزنامه و مجله و راه اندازی رادیو و تلویزیون برای فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران).

(ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)

ج- افشای اسرار و نقشه ها و تصمیمات راجع به سیاست داخلی و خارجی :

هر كس نقشه ها، اسرار یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی و خارجی ایران را در اختیار افرادی كه صلاحیت دسترسی به آن را ندارند قرار دهد(به نحوی كه نوعی جاسوسی به نظر آید) به حبس از یك تا ده سال محكوم می شود.(ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی)

د- جاسوسی به نفع و ضرر كشورهای بیگانه:

هركسی به نفع یك دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران جاسوسی كند، به یك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.(ماده ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی)

ه- سرقت اطلاعات و نقشه برداری از اسرار سیاسی و نظامی و امنیتی:

هر كس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا كسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی وارد اماكن مزبور شود با در حال عكس برداری با نقشه برداری از این اماكن دستگیر شود، به ۶ ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.

اهانت به مقدسات مذهبی

– هر كس به مقدسات اسلام و یا هر یك از پیامبران الهی یا امامان دوازده گانه یا حضرت زهرا اهانت كند، به حبس از یك تا ۵ سال محكوم می شود.

 – اگر به پیامبر اسلام توهین كند به اعدام محكوم می شود.(ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی)

– اهانت به امام خمینی و رهبر انقلاب (هر كسی كه باشد) مشمول حبس از شش ماه تا دو سال خواهدبود.

 سوء قصد به مقامات داخلی

هر كس به جان رهبر و هر یك از روسای قوای سه گانه(قوه مجریه، مقننه و قضائیه) و مراجع تقلید سوء قصد كند، اگر به قصد مقابله با نظام باشد اعدام می شود و گرنه حبس از سه تا ۱۰ سال محكوم می شود.(ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی)

سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی

– هر كس به جان رییس كشور های خارجی یا نماینده سیاسی آن كشور در ایران سوء قصد كند به حبس از سه تا ده سال محكوم می شود مشروط بر آن كه در آن كشور نیز سوء قصد به جان مقامات ایرانی جرم باشد.

– توهین به رییس كشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در خاك ایران موجب حبس از یك تا سه ماه خواهد بود مشروط برآن كه در خارج هم توهین به مقامات ایرانی جرم باشد.

اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم

– هر گاه حداقل دو نفر جمع شوند و با هم تبانی و توافق كنند كه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ایران مرتكب شوند، یا وسایل ارتكاب جرم را فراهم كنند، به حبس از دو تا پنج سال محكوم می شوند.

– اگر دو نفر یا بیشتر تبانی و توافق كنند كه جرایم برضد جان و مال و آبروی و ناموس مردم مرتكب شوند ولی موفق به اجرای نقشه خود نشوند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهندشد.

آتش زدن اموال مردم

هر كس به طور عمدی هر گونه مال متعلق به مردم اعم از خانه، كشتی، هواپیما، كارخانه، انبار مزرعه، جنگل، خرمن و … را آتش بزند به حبس از ۲ تا ۵ سال محكوم می شود و اگر به قصد مقابله با نظام باشد به اعدام محكوم می گردد.

 

اشتراک گذاری پست