مجازات سرقت

مجازات سرقت

سرقت در حقوق کیفری به معنی ربودن مال دیگران است.

سرقت مستوجب حد

چنانچه سرقت دارای تمام شرایط ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) باشد سرقت حدی بوده و مجازات جرم سرقت حدی در دفعه اول قطع چهار انگشت دست راست در نوبت دوم قطع پای چپ به میزان نصف قدم و در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام است. ( ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)

ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

« ماده ۲۶۸- سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

     الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

     ب- مال مسروق در حرز باشد.

     پ- سارق هتک حرز کند.

     ت- سارق مال را از حرز خارج کند.

     ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

     ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

     چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

     ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

     خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

     د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.

     ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

     ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

     ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

     ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.»

سرقت مستوجب تعزیر

برابر ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، سرقت تعزیری می باشد. مجازات سرقت تعزیری و انواع آن در فصل بیست و یکم قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ ذکر شده است. همچنین در قوانین خاص هم بعضی انواع سرقت و مجازات های آن ذکر شده است.

 

مجازات انواع مهم جرم سرقت تعزیری:

  1. مجازات سرقت های مسلحانه سه ماه تا ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق می باشد. (ماده ۶۵۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «قسمت تعزیرات» مصوب ۱۳۷۵)
  2. سرقت مسلحانه گروهی (۲نفر یا بیشتر) در شب، از پنج تا پانزده سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق مجازات دارد. (ق.م.ا ماده ۶۵۴ تعزیرات)
  3. سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافی ها یا جواهر فروشی ها حبس ابد دارد. حمله مسلحانه به این اماکن به قصد سرقت لکن عدم سرقت بدون اراده مرتکبین از ده تا پانزده سال و عدم سرقت با اراده از دو تا پنج سال حبس دارد. (قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب ۵ دی ماه ۱۳۳۸)
  4. مجازات راهزنی یا سرقت در راه ها و خیابان ها سه تا پانزده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق می باشد. (ق.م.ا ماده ۶۵۳ قانون تعزیرات)
  5. سرقت از موزه ها یا اماکن مذهبی و تاریخی و فروش و نگهداری این اموال با علم به مسروقه بودن آن، یک تا پنج سال حبس دارد. (ق.م.ا ماده ۵۵۹ تعزیرات)
  6. سرقت وسایل و تاسیسات بهره برداری آب، برق، گاز و غیره یک تا پنج سال حبس دارد. ( ق.م.ا ماده ۶۵۹ تعزیرات)
  7. کیف زنی یا جیب بری یک تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق دارد. ( ق.م.ا ماده ۶۵۷ تعزیرات)
  8. سرقت از محل تصادف خودروها یا مناطق حادثه زده شامل سیل و جنگ و زلزله و آتش سوزی، یک تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق دارد. (ق.م.ا ماده ۶۵۸ تعزیرات)
  9. سرقت اسلحه و مهمات متعلق به دولت توسط فرد نظامی دو تا ده سال حبس دارد. (ماده ۸۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح)
  10. سرقت ساده: چنانچه سرقتی فاقد شرایط فوق باشد سارق به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس، و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد. (ق.م.ا ماده ۶۶۱ تعزیرات)

مجازات فروش و نگهداری و مخفی نمودن مال مسروقه:

معامله، هرنوع به دست آوردن، قبول نمودن و مخفی نمودن مال مسروقه در صورت علم به مسروقه بودن آن شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق مجازات دارد. (ق.م.ا ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات)

اشتراک گذاری پست