قوانین و محدودیت‌های جدید برای صاحبان چک برگشتی

قوانین و محدودیت های جدید صاحبان چک برگشتی

قوانین و محدودیت‌های جدید برای صاحبان چک برگشتی

قوانین و محدودیت های جدید برای صاحبان چک برگشتی

 

 از جمله موارد قابل توجه قانون جدید چک، در نظر گرفتن محدودیت‌هایی برای صاحبان چک‌های برگشتی است که همه شعب بانک‌های کشور مکلف به اجرای آن هستند.

  1.  افتتاح نکردن حساب و صادر نکردن کارت بانکی جدید
  2.  پرداخت نکردن تسهیلات بانکی به صاحبان چک‌های برگشتی و صادر نکردن ضمانت نامه های ارزی یا ریالی
  3.  مسدود کردن وجوه همه حساب های بانکی به اندازه کسری مبلغ چک
  4.  ارائه نکردن خدمت گشایش اعتباری اسناد ارزی یا ریالی
  5.  صادر نکردن کارت هدیه

اشتراک گذاری پست