قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس

قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس

قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس

 و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول

‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی

‌موضوع “‌تعزیرات حکومتی مربوط به جعل اسکناس” در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در این ‌زمینه “‌قانون تمدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌ کنندگان و مصرف‌ کنندگان اسکناس مجعول” به شرح زیر در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۱/۲۹ به تصویب رسید.

ماده واحده- هرکس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند، یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می گردد مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است. مرتکبین در غیر از مواردی که بر اساس ضوابط فوق به اعدام محکوم می شوند، مشمول مجازاتهای مقرر در ماده ی ۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸ خواهند بود.

تبصره- در کلیه ی صور فوق علاوه بر مجازات های مذکور، معادل اموالی که از راه جعل یا توزیع یا ورود یا مصرف به دست آمده است، از اموال مرتکب مصادره می شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی- سید علی خامنه ای

اشتراک گذاری پست