قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم

‌مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۱۲ شمسی (‌ کمیسیون قوانین عدلیه)

 

ماده واحده – نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و ‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:

  1. در مسایل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.
  2. در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
  3. در مسایل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.

چون به موجب قانون ۴ تیر ماه ۱۳۱۲ (‌ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می ‌نماید پس از تصویب کمیسیون ‌قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل ‌نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علی هذا (‌ قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم) مشتمل بر یک ‌ماده که در تاریخ سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.

رییس مجلس شورای ملی – دادگر

اشتراک گذاری پست