طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه

طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه

طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه

در عقد طلاق و عدم پرداخت نفقه زوج نسبت به زوجه یک سری تکالیف مالی دارد
از مهمترین آن نفقه می باشد.
نفقه عبارست از هزینه خوراک و پوشاک و مسکن و … در حد عرف و شان زوجه.
به مجرد وقوع نکاح مرد مکلف به پرداخت نفقه می باشد.
اگر زوج به این تکلیف عمل نکرد زوجه میتواند از دادگاه درخواست طلاق کند، در بند اول شروط ضمن عقد مذکور در عقد نامه ها قید شده است اگر زوج شش ماه نفقه زوجه را نپردازد و این مورد برای قاضی ثابت شود از دلایل موجه طلاق می باشد.
رویه عملی اکثر دادگاه به این صورت  می باشد که زوج ابتدا باید یک حکم عدم پرداخت نفقه بگیرد و ان را پیوست دادخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه کند، به عبارت دیگر صرف نپرداختن شش ماه نفقه دلیل برای طلاق در محاکم ما نمی باشد، زوجه ابتدا باید حکم محکومیت زوج نسبت به عدم پرداخت نفقه را بگیرد بعد به انضمام آن درخواست طلاق کند

دادگاه صالح برای رسیدگی به این موارد دادگاه خانواده می باشد

مدارک مورد نیاز:
تصویر مصدق عقد نامه،حکم محکومیت زوج مبنی بر عدم پرداخت نفقه

اشتراک گذاری پست