ساخت و تولید مواد مخدر

ساخت و تولید مواد مخدر

تولید

تولید به معنای به وجود آوردن و خلق کردن چیزی است. در این جا تولید، منحصر به عملیاتی است که بر روی محصولات گیاهان مواد مخدر صورت می گیرد و این عملیات مربوط به بعد از کشت است یعنی زمانی که بذر خشخاش یا شاهدانه یا کوکا، در خاک کاشته شد و رویید و محصول آن آماده برداشت شد. به عملیات برداشت و تبدیل محصول گیاهی به ماده مخدر مانند تریاک و حشیش و کوکائین، تولید گفته می شود و از همین جا تفاوت کشت و برداشت معلوم می شود.

ساخت

همانطور که بیان شد، تولید به معنای بدست آوردن ماده مخدر به صورت مستقیم از حاصل گیاهانی چون خشخاش است اما ساخت ناظر به مرحله ای است که مواد مخدر بدست آمده با انجام عملیات شیمیایی به ماده دیگری تبدیل می شود.

ساخت و تولید مواد مخدر طبیعی

ماده ۴ ـ هر كس بنگ، چرس، گراس، تریاك، شیره، سوخته، تفاله تریاك و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی كه فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به كشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش كند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهای زیر محكوم می‌شود:

  1. تا پنجاه (۵۰) گرم، تا چهارمیلیون (۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و تا پنجاه (۵۰) ضربه شلاق.
  2. بیش از پنجاه (۵۰) گرم تا پانصد (۵۰۰) گرم، از چهار میلیون (۴.۰۰۰.۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و بیست (۲۰) تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و در صورتی كه دادگاه لازم‌ بداند تا سه (۳) سال حبس.
  3. بیش از پانصد (۵۰۰) گرم تا پنج (۵) كیلوگرم، از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و پنجاه (۵۰) تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و سه (۳) تا پانزده (۱۵) سال‌ حبس.
  4. بیش از پنج (۵) كیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتكبین جرائم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتكب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، ‌بیست (۲۰) كیلو یا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می‌نماید. در اوزان بالای بیست (۲۰) كیلوگرم مرتكبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.

ساخت و تولید مواد مخدر صنعتی

ماده ۸ ـ هر كس هروئین، مرفین، كوكائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و كوكائین و یا لیزرژیك اسید دی اتیل آمید (ال اس دی)، متیلن دی اكسی مت آمفتامین (ام دی ام آ یا آكستاسی)، گاما هیدروكسی بوتیریك اسید (جی اچ بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی كه فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد كشور كند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل كند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد.

  1. تا پنج (۵) سانتی گرم، از پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال تا یك میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و بیست (۲۰) تا پنجاه (۵۰) ضربه شلاق.
  2. بیش از پنج (۵) سانتی گرم تا یك (۱) گرم، از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) تا شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و سی (۳۰) تا هفتاد (۷۰) ضربه شلاق.
  3. بیش از یك گرم (۱) تا چهار (۴)گرم، از هشت میلیون (۸.۰۰۰.۰۰۰) تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و دو (۲) تا پنج (۵) سال حبس و سی (۳۰) تا هفتاد (۷۰) ضربه شلاق.
  4. بیش از چهار (۴) گرم تا پانزده (۱۵) گرم، از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و پنج (۵) تا هشت (۸) سال حبس و سی (۳۰) تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق.
  5. بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
  6. بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

‌تبصره ۱ ـ هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتكب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی‌كه میزان مواد بیش از یكصد گرم نباشد با جمع شروط مذكور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل كشور با توجه به كیفیت و مسیر حمل، دادگاه ‌به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حكم خواهد داد.

‌تبصره ۲ ـ در كلیه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت یا شركتهای دولتی و شركتها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذكور‌در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محكوم خواهد شد.

 

اشتراک گذاری پست