دستور العمل تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

دستور العمل تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

دستور العمل تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوري

ردیف

مصادیق مجاز در تبلیغات

 ۱مطبوعات دولتی یا مطبوعاتی که به نحوي از بودجه عمومی استفاده می کنند می توانند در راستاي تشویق مردم به شرکت در انتخابات، آگهی مبنی بر تشویق به مشارکت انتخاباتی سازمان ها، نهادها، احزاب و گروه ها را منعکس نمایند.
۲پخش تراکت، نصب پوستر و بنر توسط سازمان ها، نهادها، اقشار،گروه ها، جمعیت ها و احزاب قانونی بدون ذکر نام و عکس کاندیداها صرفاً جهت اطلاع رسانی و تشویق مردم براي حضور پرشور در انتخابات در اماکن مجاز (که از سوي شهرداری ها با هماهنگی فرمانداران و بخشداران مشخص می شود).
۳استفاده از تلویزیون های شهري به منظور جلب مشارکت حداکثري مردم در انتخابات و بدون تبلیغ له یا علیه کاندیدا ها .
۴اعلام نظر شخصیت ها در تایید نامزدها بدون ذکر عنوان و مسئولیت خود، مشروط به اینکه مدرك کتبی مربوط به امضاي آنها (شخصیت ها) تسلیم هیات اجرایی انتخابات شده باشد.
۵مجامع و گروه هاي هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از نامزد مورد نظر کتباً به وي اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروه هاي مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و زندگی نامه منتشر نماید.
۶پوستر و عکس در دو فرم مجاز بوده و اندازه آن محدود نشده است و صرفاً باید کاغذي باشد

 •   مقصود از استفاده از دو فرم عکس نیز دو نوع پوستر کاغذي می باشد که به شکل تمام رخ یا نیم رخ و حتی ایستاده به صورت رنگی یا سیاه و سفید چاپ شده باشد .
 •  نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل هر دو نوع فرم عکس بلا اشکال است.
۷استفاده از هرگونه تابلو، بنر، پلاکارد و … در محل ستاد انتخابات (تبلیغاتی) نامزدها.
۸استفاده از تراکت از طرف نامزدهاي انتخابات ریاست جمهوري.

 •  مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچه اي، کاغذي، مقوایی، فلزي و سیلک است.
 ۹انجام سخنرانی، پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتی و طرفداران ایشان در مکانهاي مجاز، مشروط به اینکه از بلندگوي ثابت یا سیار در خارج از محیط سخنرانی، استفاده نکنند.
۱۰حضور و فعالیت کارمندان خارج از ساعات اداري جهت فعالیت تبلیغاتی براي نامزدها (به شرط عدم استفاده از امکانات دولتی و عدم استفاده از عناوین شغلی خود).

 

ردیف

مصادیق مجاز در تبلیغات

 ۱۱نامزدهاي ریاست جمهوري می توانند با تشکیل یک ستاد اصلی تبلیغات در مرکز کشور، مراکز استانها و شهرستانها، داراي ستادهاي فرعی متعدد دیگري (اعم از خواهران و برادران) نیز با مسئولیت ستاد تبلیغات اصلی هر استان و شهرستان باشند. (به شرط معرفی کتبی مسئول ستاد تبلیغات اصلی استان و شهرستان از سوي نامزد یا ستاد تبلیغات مرکزي آنها).

·ستادهاي فرعی باید توسط مسئول ستاد تبلیغات شهرستانی نامزد با ذکر محل استقرار و مسئول مربوطه به فرمانداري شهرستان معرفی گردند.

 ۱۲برگزاري هر گونه مراسم و اجتماعات پس از کسب مجوز از وزارت کشور یا استانداري، بر اساس قانون فعالیت احزاب و گروه هاي سیاسی .
 ۱۳نصب آثار تبلیغاتی مجاز صرفاً در فضاهاي مجازي که بدین منظور از سوي شهرداري تدارك دیده شده است. (در شهرستان هایی که شهرداري چنین فضاهایی را آماده کرده باشد).
 ۱۴چاپ زندگینامه و جزوه نامزدها در روزنامه ها و مجلات مربوط به بخش خصوصی در مهلت قانونی تبلیغات.
 ۱۵به منظور جلوگیري از هتک حرمت مقدسات، شایسته است نامزدها جهت تبلیغات از اسماء جلاله، آیات قرآنی و ادعیه در طراحی و تبلیغات مجاز پوسترها و تراکت هایی که در معابر یا مراسمات توزیع می گردد استفاده ننمایند، زیرا ممکن است اسامی مذکور در معابر و در زیر پا قرار گیرد.
 ۱۶استفاده از فضاي مجازي و لوح هاي فشرده براي تبلیغات مجاز در ایام قانونی تبلیغات با رعایت اخلاق انتخاباتی و نیز قانون نحوه فعالیت در فضاي مجازي بلامانع است.
 ۱۷پخش و توزیع تراکت، بروشور و عکس هاي داوطلبین خارج از محیط مسجد، مصلی، مدارس، دانشگاه ها و سایر اماکن عمومی و دولتی در مهلت قانونی تبلیغات.
 ۱۸فعالیت تبلیغاتی مجامع و گروه ها در روزنامه ها و نشریات غیر دولتی.
 ۱۹فعالیت تبلیغاتی نامزدها محدود به زمان است و آغاز آن از تاریخ اعلام اسامی نامزدها توسط وزارت کشور و پایان آن ساعت ۸ صبح روز ۹۶/۰۲/۲۸ می باشد.
 ۲۰حمایت اعضاي سازمان هاي غیر دولتی از نامزدها فقط با عنوان شخصیت حقیقی نه حقوقی و بدون ذکر نام سازمانی که در آن عضو هستند.
 ۲۱هرگونه فعالیت سازمان هاي غیر دولتی در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط براي جلب و افزایش مشارکت حداکثري مردم در انتخابات ریاست جمهوري با رویکرد حمایت از اصل انتخابات و بدون معرفی و حمایت از نامزد خاص.
 ۲۲نصب پوستر و عکس تبلیغاتی نامزدها بر روي شیشه اماکن صنفی خصوصی، ساختمان ها و بدنه خودروهاي شخصی با کسب اجازه از مالکین آنها.
 ۲۳چاپ اوراق و اقلام تبلیغاتی در چاپخانه ها به شرطی مجاز است که شرایط زیر رعایت شود:

 1. ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزد درخواست کتبی و رسمی خود را به چاپخانه اعلام نمایند.
 2. نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ دراوراق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

مصادیق غیر مجاز در تبلیغات

مستند قانونی
۱
 •  فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی نامزدها له یا علیه نامزدهاي ریاست جمهوري از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگري که جنبه رسمی و دولتی دارد.
 • ·فعالیت کارمندان در ساعات اداري
 •  استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهاي دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها ومؤسساتی که از بودجه عمومی به هر مقداري استفاده میکنند.
 •  هر نوع برنامه یا مصاحبه در رادیو و تلویزیون با پخش مستقیم یا غیر مستقیم له یا علیه یکی از نامزدهاي انتخاباتی
 •  در اختیار قرار دادن امکانات مؤسسات و نهادهایی که داراییآنان از اموال عمومی است براي نامزدها و طدفداران آنان.

توضیح: بر اساس قانون، فهرست مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۷۳ و اصلاحات بعدي، مؤسسات عمومی غیر دولتیعبارتند از: شهرداری ها و شرکتهاي تابعه آن، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تأمین اجتماعی، فدراسیون آماتوري ورزشی، شوراي هماهنگی تبلیغات اسلامی، مؤسسه هاي جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظرجهاد سازندگی، دهیاریها، سازمان دانش آموزي، هلال احمر، کمیته امداد امام، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد امور بیماریهاي خاص، کتابخانه حضرت آیه اﷲ مرعشی نجفی(قم)، صندوق بیمه روستاییان و عشایر، جهاد دانشگاهی و صندوق تأمین خسارتهاي بدنی

 •  صدور اطلاعیه، اعلامیه و نصب و الصاق پلاکارد توسطادارات، سازمان ها و ارگانهاي دولتی، نهادها و اعضاي آنها باذکر سمت خود

فعالیت مدیران کل وزارتخانه ها، رؤساي ارگان ها، سازمان هاي دولتی و دانشگاه ها و سرپرستان آنان در ساعات اداري و استفاده از امکانات دولتی و عناوین شغلی خود.

مواد ۶۸ و ۸۸

قانون انتخابات ریاست جمهوري

 

ردیف

مصادیق غیر مجاز در تبلیغات

مستند قانونی عناوین
۲
 •  درج آگهی یا مطالبی علیه نامزدهاي انتخاباتی توسط کلیه رسانه هاي دیداري، شنیداري، مکتوب، الکترونیک و سایر شبکه هاي مجازي
 •  نوشتن مطالبی دال بر انصراف حمایت گروه یا اشخاصی از نامزدهاي معین توسط کلیه رسانه هاي دیداري، شنیداري، مکتوب، الکترونیک و سایر شبکه هاي مجازي
 •  ارتکاب اعمال فوق از طریق غیر مطبوعات توسط شخص یا اشخاص
ماده ۷۴
۳هتک حرمت و حیثیت نامزدهاي انتخاباتی در تبلیغات انتخاباتی از سوي داوطلبان ریاست جمهوري و طرفداران آنانماده ۷۱
۴استفاده از هر گونه پلاکارد همچون بنر، پارچه آویز و بیلبورد، سیلک و … (جز در محل ستاد انتخاباتی)، دیوار نویسی و کاروان هاي تبلیغاتی و استفاده از بلند گوهاي سیار در خارج از محیط سخنرانیماده ۵۷ قانون مجلس شوراي اسلامی

 

۵تبلیغ نمایندگان نامزدها له یا علیه هر یک از کاندیداها در شعب اخذرأيتبصره ۵ ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهاي ریاست جمهوري در شعب اخذ رأي
۶اعلام نظر شخصیت ها در تأیید کاندیداها با ذکر عنوان و مسئولیت شان و بدون ارائه مدرك کتبی مربوط به امضاي آنان به هیأت اجرایی انتخاباتتبصره ۱ ماده ۵۷ قانون مجلس شوراي اسلامی
۷برگزاري راهپیمایی ها و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهاي عمومی بدون کسب مجوز از وزارت کشور و استاندارياصل ۲۷ قانون اساسی و بند ۶ ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه هاي سیاسی
۸برگزاري سخنرانی یا تشکیل اجتماعات در شهرستان ها بدون دریافت مجوز از مراجع ذیصلاحقانون جمعیت ها و انجمنهاي سیاسی و صنفی و انجمن هاي اسلامی یا اقلیت هاي دینی شناخته شده مصوب ۶۰/۶/۷
۹فعالیت اعضاي سازمان هاي غیر دولتی (NGO ) با شخصیت حقوقی براي حمایت از کاندیداي مورد نظرتبصره ۳ ماده ۱ آیین نامه تأسیس و فعالیت سازمان هاي غیر دولتی مصوب هیأت وزیران به شماره۱۲۶۰۸/ت ۲۷۳۶۷ مورخ ۸۱/۱۱/۹
۱۰تبلیغ به نفع یا علیه هر یک از داوطلبان انتخاباتی از سوي مقامات اجرایی و نظارت انتخاباتماده ۷۳
۱۱الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روي علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوي بیمارستان ها، تابلوي مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولتماده ۶۹
۱۲محو یا پاره نمودن آگهی یا پوسترهاي تبلیغاتی نامزدهاي انتخاباتی که در محل هاي مجاز الصاق گردیده است (در مدت و زمان قانونی تبلیغات)ماده ۷۰
۱۳پخش برنامه هاي تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا وسیما که در برگیرنده مطالب توهین آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها یا دیگر افراد و یا مغایر قانون باشد.ماده ۶۴
۱۴انجام فعالیت هاي انتخاباتی توسط نامزدهاي ریاست جمهوري خارج از مهلت قانونی تبلیغاتماده ۶۶
۱۵چاپ و توزیع هر گونه آگهی تبلیغاتی چاپی بدون درج نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ در ذیل آنماده ۷۶
۱۶ادارات و سازمان هاي دولتی و عمومی و شرکت هایی که اموال و امکانات سازمان هاي مذکور را اجاره نموده اند مجاز به عقد قرارداد و اخذ هزینه براي در اختیار قراردادن اموال، اماکن و امکانات خود براي تبلیغات نامزدها از قبیل تابلوها و سازه هاي تبلیغاتی نمی باشند.ماده ۶۸

 

 

اشتراک گذاری پست