دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی

دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی

دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی

ردیف

مصادیق غیرمجاز در تبلیغات

مستند قانونی
۱نوشتن و یا اظهار مطالب خلاف واقع.بند ۱ ماده ۶۲ آ. ش
بند ۱ ماده ۶۳ آ.ر
۲هر گونه پلاکارد با ابعاد بیشتر از ۷۰×۱۰۰ سانتی متر (جز در محل ستاد تبلیغاتی) و همچنین دیوار نویسی، راه اندازی کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو خارج از محل سخنرانی و یا ستاد تبلیغاتی انتخاباتی.بند ۲ ماده ۶۲ آ. ش
بند ۲ ماده ۶۳ آ. ر
۳اعلام نظر شخصیت ها در تأیید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیت آنان.بند ۳ ماده ۶۲ آ. ش
بند ۳ ماده ۶۳ آ. ر
۴فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها از طریقصدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد.بند ۴ ماده ۶۲ آ. ش
بند ۴ ماده ۶۳ آ. ر
  ۵فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداری.بند ۵ ماده ۶۲ آ. ش
بند ۵ ماده ۶۳ آ. ر
۶استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها، ادارات، شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر میزان) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور.بند ۶ ماده ۶۲ آ. ش
بند ۶ ماده ۶۳ آ. ر
۷انجام فعالیت های تبلیغاتی توسط مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی در قلمرو جغرافیایی مسئولیت خود.بند ۷ ماده ۶۲ آ. ش
بند ۷ ماده ۶۳ آ. ر
۸الصاق هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولتصدر بند ۸ ماده ۶۲ آ. ش
صدر بند ۸ ماده ۶۳ آ. ر
۹انجام تبلیغات بر روی تأسیسات دولتی و صندوق های پست، باجه های تلفن، پست های برق و تلفن، تابلوها و املاک بخش خصوصی (مگر با رضایت مالکان یا متصرفان) و هرگونه تابلوی راهنماذیل بند ۸ ماده ۶۲ آ. ش
ذیل بند ۸ ماده۶۳ آ. ر
۱۰تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنانبند ۹ ماده ۶۲ آ. ش
بند ۹ ماده ۶۳ آ. ر
۱۱پاره یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در مدت و زمان قانونی تبلیغات که در محل های مجاز الصاقیا نصب شده باشد.بند ۱۰ ماده ۶۲ آ. ش
بند ۱۰ ماده ۶۳ آ. ر
۱۲انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات.بند ۱۱ ماده ۶۲ آ. ش
بند ۱۱ ماده ۶۲ آ. ش
۱۳درج هر گونه اطلاعات در خصوص درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهای خود در آثار تبلیغاتی که مستند به مدارک نبوده و در صورت نیاز هیأت اجرایی، ارائه آنها امکان پذیر نباشد.تبصره ۱ ماده ۶۲ آ. ش
تبصره ۱ ماده ۶۳ آ. ر
۱۴استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از ۷۰ × ۱۰۰سانتی متر.تبصره۵ماده ۶۲ آ. ش
تبصره۵ماده ۶۳ آ. ر
۱۵چاپ آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی در مطبوعات و نشریاتماده ۶۳ آ. ش
ماده ۶۴ آ. ر
۱۶درج مطلبی که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد.ماده ۶۳ آ. ش
ماده ۶۴ آ. ر
۱۷تشکیل ستاد تبلیغات بدون اعلام کتبی محل ستاد تبلیغات و نام مسئول آن به هیأت اجرایی از سوی نامزد انتخاباتیماده ۶۵ آ. ش
ماده ۶۶ آ. ر
۱۸عدم امحای هر گونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی قبل ازاخذ رأیماده ۶۶ آ. ش
ماده ۶۷ آ. ر
۱۹انتشار هر گونه مطلب در خصوص نامزدها از سوی مطبوعات و نشریات در غیر مهلت مجاز تبلیغات یا خارج از زمان مناسب به طوری که فرصت پاسخگویی برای نامزد فراهم نشود.تبصره ماده ۶۳ آ. ش
تبصره ماده ۶۴ آ. ر
۲۰دایر نمودن بیش از یک ستاد تبلیغاتی در روستاها توسط داوطلبین و طرفداران ایشانتبصره ماده ۶۶ آ.ر
۲۱دایر نمودن بیش از یک ستاد تبلیغات با هر عنوان اعم از مردمی، جوانان و … در هر منطقه شهرداری توسط نامزدها و طرفداران ایشانتبصره ماده ۶۵ آ.ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

مصادیق مجاز در تبلیغات

مستند قانونی
۱ استفاده از امکانات محلی، و در اختیار قرار دادن محل های مناسبی برای الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها توسط شهرداری هاتبصره ۲ ماده ۶۲ آ. ش
۲استفاده از امکانات تبلیغی مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند، بارعایت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی مثل نشریات وابسته به دولت، در تبلیغات انتخاباتی.تبصره ۳ ماده ۶۲ آ. ش
تبصره ۲ ماده ۶۳ آ. ر
۳استفاده از اماکن دولتی و عمومی مشروط به اخذ مجوز از مقامات ذیصلاح و پرداخت هزینه برابر برای تمامی نامزدها و طرفداران آنهاتبصره ۴ ماده ۶۲ آ. ش
تبصره ۳ ماده ۶۳ آ. ر
۴توزیع آثار تبلیغاتی نامزدها از طریق شرکت پست با رعایت چارچوب اساسنامه آنتبصره ۶ماده ۶۲ آ. ش
تبصره ۶ ماده ۶۳ آ. ر
۵انتشار اعلام نظر شخصیت ها ( بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنان )، مجامع، احزاب و گروههای مجاز، در تأیید نامزد انتخاباتی با ارائه مستند و مدرک کتبی و امضا شده مربوط به تأیید و حمایت از ایشانماده ۶۴ آ. ش
ماده ۶۵ آ. ر
۶نامزدها می توانند در هر منطقه شهرداری یک ستاد تبلیغات انتخابات جهت ساماندهی فعالیت های تبلیغاتی خود و طرفدارانشان دایر نمایند.تبصره ذیل ماده ۶۵ آ.ش
۷امحای هر گونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزد های انتخاباتی از شعبه ثبت نام و اخذ رأی قبل از اخذ رأیماده ۶۶ آ. ش
ماده ۶۷ آ. ر
۸امکان درج درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیت های نامزد در آثار تبلیغاتی، مستند به مدارک لازم برای ارائه به هیأت اجرایی عند الزومتبصره ۱ ماده ۶۲ آ. ش
تبصره ۱ ماده ۶۳ آ. ر
۹استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه ای، مقوائی،فلزی و یا جنس دیگر با ابعاد حداکثر ۱۰۰ × ۷۰ سانتیمترتبصره ۵ ماده ۶۲ آ. ش
تبصره ۵ماده ۶۳ آ. ر
۱۰انجام فعالیت های تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی خارج از قلمرو جغرافیایی مسئولیت خودبند ۷ ماده ۶۲ آ. ش
بند ۷ ماده ۶۳ آ. ر
۱۱چاپ عکس و پوسترحداکثر در دو فرم (دو نوع پوستر کاغذی) و جزوه و تراکت و زندگی نامه

نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل پوستر ها بلا اشکال است.

ماده واحده
۱۲برگزاری برنامه سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران ایشانماده واحده
۱۳استفاده از امکانات محل که بخشداری ها به صورت محل های مناسب اعم از ثابت یا سیار برای الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها معین نموده اند.تبصره ۴ ماده ۶۳ آ.ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری پست