دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی

دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی

دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی

ردیف

مصادیق غیرمجاز در تبلیغات

مستند قانونی
۱نوشتن و یا اظهار مطالب خلاف واقع.بند ۱ ماده ۶۲ آ. ش
بند ۱ ماده ۶۳ آ.ر
۲هر گونه پلاکارد با ابعاد بیشتر از ۷۰×۱۰۰ سانتی متر (جز در محل ستاد تبلیغاتی) و همچنین دیوار نویسی، راه اندازي کاروان هاي تبلیغاتی و استفاده از بلندگو خارج از محل سخنرانی و یا ستاد تبلیغاتی انتخاباتی.بند ۲ ماده ۶۲ آ. ش
بند ۲ ماده ۶۳ آ. ر
۳اعلام نظر شخصیت ها در تأیید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیت آنان.بند ۳ ماده ۶۲ آ. ش
بند ۳ ماده ۶۳ آ. ر
۴فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها از طریقصدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگري که جنبه رسمی و دولتی دارد.بند ۴ ماده ۶۲ آ. ش
بند ۴ ماده ۶۳ آ. ر
  ۵فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداري.بند ۵ ماده ۶۲ آ. ش
بند ۵ ماده ۶۳ آ. ر
۶استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها، ادارات، شرکت هاي دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و شرکت ها و سازمان هاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر میزان) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور.بند ۶ ماده ۶۲ آ. ش
بند ۶ ماده ۶۳ آ. ر
۷انجام فعالیت هاي تبلیغاتی توسط مجریان و ناظران انتخابات براي نامزدهاي انتخاباتی در قلمرو جغرافیایی مسئولیت خود.بند ۷ ماده ۶۲ آ. ش
بند ۷ ماده ۶۳ آ. ر
۸الصاق هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها بر روي علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوي بیمارستان، تابلوي مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهاي منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولتصدر بند ۸ ماده ۶۲ آ. ش
صدر بند ۸ ماده ۶۳ آ. ر
۹انجام تبلیغات بر روي تأسیسات دولتی و صندوق هاي پست، باجه هاي تلفن، پست هاي برق و تلفن، تابلوها و املاك بخش خصوصی (مگر با رضایت مالکان یا متصرفان) و هرگونه تابلوي راهنماذیل بند ۸ ماده ۶۲ آ. ش
ذیل بند ۸ ماده۶۳ آ. ر
۱۰تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنانبند ۹ ماده ۶۲ آ. ش
بند ۹ ماده ۶۳ آ. ر
۱۱پاره یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهاي انتخاباتی در مدت و زمان قانونی تبلیغات که در محل هاي مجاز الصاقیا نصب شده باشد.بند ۱۰ ماده ۶۲ آ. ش
بند ۱۰ ماده ۶۳ آ. ر
۱۲انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات.بند ۱۱ ماده ۶۲ آ. ش
بند ۱۱ ماده ۶۲ آ. ش
۱۳درج هر گونه اطلاعات در خصوص درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهاي خود در آثار تبلیغاتی که مستند به مدارك نبوده و در صورت نیاز هیأت اجرایی، ارائه آنها امکان پذیر نباشد.تبصره ۱ ماده ۶۲ آ. ش
تبصره ۱ ماده ۶۳ آ. ر
۱۴استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذي، پارچه اي، مقوایی، فلزي و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از ۷۰ × ۱۰۰سانتی متر.تبصره۵ماده ۶۲ آ. ش
تبصره۵ماده ۶۳ آ. ر
۱۵چاپ آگهی یا مطالبی علیه نامزدهاي انتخاباتی در مطبوعات و نشریاتماده ۶۳ آ. ش
ماده ۶۴ آ. ر
۱۶درج مطلبی که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهاي معین باشد.ماده ۶۳ آ. ش
ماده ۶۴ آ. ر
۱۷تشکیل ستاد تبلیغات بدون اعلام کتبی محل ستاد تبلیغات و نام مسئول آن به هیأت اجرایی از سوي نامزد انتخاباتیماده ۶۵ آ. ش
ماده ۶۶ آ. ر
۱۸عدم امحاي هر گونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهاي انتخاباتی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي قبل ازاخذ رأيماده ۶۶ آ. ش
ماده ۶۷ آ. ر
۱۹انتشار هر گونه مطلب در خصوص نامزدها از سوي مطبوعات و نشریات در غیر مهلت مجاز تبلیغات یا خارج از زمان مناسب به طوري که فرصت پاسخگویی براي نامزد فراهم نشود.تبصره ماده ۶۳ آ. ش
تبصره ماده ۶۴ آ. ر
۲۰دایر نمودن بیش از یک ستاد تبلیغاتی در روستاها توسط داوطلبین و طرفداران ایشانتبصره ماده ۶۶ آ.ر
۲۱دایر نمودن بیش از یک ستاد تبلیغات با هر عنوان اعم از مردمی، جوانان و … در هر منطقه شهرداري توسط نامزدها و طرفداران ایشانتبصره ماده ۶۵ آ.ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

مصادیق مجاز در تبلیغات

مستند قانونی
۱ استفاده از امکانات محلی، و در اختیار قرار دادن محل هاي مناسبی براي الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها توسط شهرداری هاتبصره ۲ ماده ۶۲ آ. ش
۲استفاده از امکانات تبلیغی مؤسساتی که به نحوي از بودجه عمومی استفاده می کنند، بارعایت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی مثل نشریات وابسته به دولت، در تبلیغات انتخاباتی.تبصره ۳ ماده ۶۲ آ. ش
تبصره ۲ ماده ۶۳ آ. ر
۳استفاده از اماکن دولتی و عمومی مشروط به اخذ مجوز از مقامات ذیصلاح و پرداخت هزینه برابر براي تمامی نامزدها و طرفداران آنهاتبصره ۴ ماده ۶۲ آ. ش
تبصره ۳ ماده ۶۳ آ. ر
۴توزیع آثار تبلیغاتی نامزدها از طریق شرکت پست با رعایت چارچوب اساسنامه آنتبصره ۶ماده ۶۲ آ. ش
تبصره ۶ ماده ۶۳ آ. ر
۵انتشار اعلام نظر شخصیت ها ( بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنان )، مجامع، احزاب و گروههاي مجاز، در تأیید نامزد انتخاباتی با ارائه مستند و مدرك کتبی و امضا شده مربوط به تأیید و حمایت از ایشانماده ۶۴ آ. ش
ماده ۶۵ آ. ر
۶نامزدها می توانند در هر منطقه شهرداري یک ستاد تبلیغات انتخابات جهت ساماندهی فعالیت هاي تبلیغاتی خود و طرفدارانشان دایر نمایند.تبصره ذیل ماده ۶۵ آ.ش
۷امحاي هر گونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزد هاي انتخاباتی از شعبه ثبت نام و اخذ رأي قبل از اخذ رأيماده ۶۶ آ. ش
ماده ۶۷ آ. ر
۸امکان درج درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیت هاي نامزد در آثار تبلیغاتی، مستند به مدارك لازم براي ارائه به هیأت اجرایی عند الزومتبصره ۱ ماده ۶۲ آ. ش
تبصره ۱ ماده ۶۳ آ. ر
۹استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذي، پارچه اي، مقوائی،فلزي و یا جنس دیگر با ابعاد حداکثر ۱۰۰ × ۷۰ سانتیمترتبصره ۵ ماده ۶۲ آ. ش
تبصره ۵ماده ۶۳ آ. ر
۱۰انجام فعالیت هاي تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات براي نامزدهاي انتخاباتی خارج از قلمرو جغرافیایی مسئولیت خودبند ۷ ماده ۶۲ آ. ش
بند ۷ ماده ۶۳ آ. ر
۱۱چاپ عکس و پوسترحداکثر در دو فرم (دو نوع پوستر کاغذي) و جزوه و تراکت و زندگی نامه

نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل پوستر ها بلا اشکال است.

ماده واحده
۱۲برگزاري برنامه سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتی و طرفداران ایشانماده واحده
۱۳استفاده از امکانات محل که بخشداری ها به صورت محل هاي مناسب اعم از ثابت یا سیار برای الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها معین نموده اند.تبصره ۴ ماده ۶۳ آ.ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری پست