دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه

دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه

دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهعسر و حرج به معنایی سختی و مشقت می باشد.
قانون گذار به زوجه اجازه داده است در مواردی که زندگی مشترک باعث عسر و حرج برای او می شود از دادگاه درخواست طلاق کند.
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی این حکم را بیان کرده است و تبصره آن مصادیق عسر و حرج را ذکر است
“در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. ”
تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که‌ ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

  1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
  2. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
  3. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
  4. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
  5. ضرب و شتم یا هرگونه سوء‌ رفتار مستمر زوج که عرفاً باتوجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
  6. ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
موارد مذکور حصری نمی باشد و زوجه با اثبات هر دلیلی که عسر و حرج او را ثابت کند می تواند از دادگاه درخواست طلاق بکند.
اثبات موارد مذکور به عهده زوجه می باشد.
دادگاه های صالح برای رسیدگی به این موضوع دادگاه خانواده می باشد.

مدارک مورد نیاز:

  • تصویر مصدق عقدنامه
  • شهادت شهود
  • تصویر مصدق دادنامه
  • معاینه پزشکی خوانده

اشتراک گذاری پست