قراردادها و پیمانها

مشاور تخصصی و وکالت حرفه ای در دعاوی قراردادهای خرید و فروش کالا یا خدمات، پیمانکاری و مدیریت پیمان، مشارکت در ساخت یا تولید، پیش خرید یا پیش فروش آپارتمان، اجاره، سرقفلی، کار، شراکت و…


 اجاره قراردادی است که بر طبق آن یک نفر (موجر) خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری (مستاجر) برای مدت معین و در ازای اجاره بها (کرایه) به اجاره واگذار می کند.

 سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت گاه این دو به یک معنی به کار رفته و گاه از هم تفکیک شده، اما سرقفلی مبلغی است که موجر هنگام اجاره دادن مغازه خود از مستاجر دریافت می کند و در ازای آن مغازه را به مستاجر اجاره میدهد، بنابراین سر قفلی فقط در مغازه و املاک تجاری وجود دارد.

 کارگر از نگاه قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

هر فرد کار خود را با هر عنوان شغلی در مقـابل دریـافت عـوض (همان مزد) تحت تبعیت و دستور کارفرما انجام دهد تحت پوشش قانون کار قرار می‌گـیرد مـگر اینکه از شـمول قانون به نحوی مستثنی باشد.

شرکت در لغت به معنای قسمت و سهم است و در اصطلاح حقوقی نیز، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه را شرکت می‌گویند.

بنابراین به شراکت و مالکیت چند نفر در ملک واحد به نحو مشاع، شرکت مدنی گفته می‌‌شود.

در تعریف قرارداد خرید و فروش کالا یا خدمات به زبان ساده گفته شده است مال یا خدمتی را در برابر بهایی خریداری کنید

 در تعریف لغوی قرارداد پیمانکاری گفته اند: قراردادی است که به موجب آن پیمانکار در قبال دریافت وجهی معین، اجرای موضوع پیمان را در مقابل کارفرما تعهد می نماید.

 قرارداد مشارکت در ساخت و ساز یکی از انواع قراردادها ساخت و ساز است که در آن مالک زمین با شخص دیگر قرارداد منعقد می نماید یا در ازای ساختن پروژه ای ساختمانی در زمین مزبور، در آنچه ساخته می شود شریک گردد. در این حالت قیمت زمین محاسبه و به عنوان آورده ای مالک آن محسوب می شود. سازنده نیز سرمایه ای را برای احداث بنا منظور می نماید که آورده ی او محسوب است.

  هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون « قرارداد پیش‌ فروش ساختمان» محسوب می‌شود.

پرسش و پاسخ

 1. ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ۶۰ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ .
 2. ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ۶۰ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ﺯﯾﺮ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﺎل های ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
 3. ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ۶۰ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ

* ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﺯﯾﺮ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ۱۰ ﺭﻭﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ .

 1. ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ۵۰ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ۳۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
 2. ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻁ ﺳﻨﯽ ﺑﺎ ۳۵ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ .

* ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮﯼ ۳۵ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ.

 1. ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ۴۵ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ۳۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ
 2. ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ۵۵ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ
 3. ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ۴۲ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ
 4. ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ ﯾﺎ ۲۵ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺯﯾﺎﻥﺁﻭﺭ
 5. ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻁ ﺳﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ
 6. ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ۴۵ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﻠﻮﻻﻥ ﻋﺎﺩﯼ
 7. ﺩﺍﺷﺘﻦ ۳۵ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻁ ﺳﻨﯽ
 8.  ﺩﺍﺷﺘﻦ ۵۵ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ؛ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ، ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮﯼ ﻭﯼ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ‏( ﺑﯿﻦ ۱۰ ﺗﺎ ۲۰ ﺭﻭﺯ ﺣﻘﻮﻕ ‏) . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺩﻩ ۱۱۱ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﯼ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﺘﻤﺮﯼ ﺗﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .
 9.  ﺑﺎﻧﻮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ۵۵ ﺳﺎﻝ ﺭﺳﯿﺪﻩ، ﻭﻟﯽ ﺯﯾﺮ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﮐﺴﺮﯼ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ، ﺑﺎ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ/دانستنیهای کارگر

سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده و علاوه بر این ، اطلاعات زیر هم روی آن ثبت شود:

 1. مبلغی که باید پرداخت شود
 2. نام و نام خانوادگی گیرنده وجه
 3. تاریخ پرداخت وجه
 4. علاوه بر اینها نوشتن نام و نام خانوادگی صادر کننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.

در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین نوشته شود، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد طلبکار محسوب می شود و می تواند در سر رسید سفته مبلغ آن را طلب کند و البته اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت کند.

برای اینکه بشود نام یک سند را سفته گذاشت، باید مشخصات ظاهری آن رعایت شود، در غیر این صورت، سفته‌ای که امضا می‌کنید مشمول مقررات سفته نمی‌­شود. اول اینکه مبلغ سفته باید به صورت تمام حروف روی آن نوشته شده باشد. مبلغی که در سفته تعهد می‌کنید نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد، در واقع مبلغ اسمی سفته، سقفی است برای تعهد در آن سند؛ مثلا برای تعهدکردن ۲۷۰ میلیون ریال باید سفته ۳۰۰ میلیونی بخرید.

دوم اینکه گیرنده­ وجه مشخص باشد البته حتما لازم نیست نام شخص خاصی روی سفته نوشته شود. سفته می‌تواند در وجه حامل باشد یا به شخص دیگری حواله شود؛ عبارت «حواله کرد» در سفته برای همین است.

سومین ویژگی‌ای که در نوشتن سفته باید به آن توجه کنید این است که تاریخ پرداخت آن مشخص باشد. اگر تاریخ در سفته نوشته نشود، سفته مشخصات ظاهری خود را از دست می‌دهد و دیگر یک سند تجاری نخواهد بود. بلکه فقط یک سند عادی است که طبق قانون مدنی می‌توان نسبت به وصول مبلغ آن اقدام کرد. در ضمن تاریخ نداشتن سفته می‌تواند دلیلی بر عندالمطالبه بودن آن باشد؛ یعنی موقع پرکردن سفته تاریخ برای دو‌ طرف اهمیتی نداشته بلکه مبلغ تعهد شده مهم بوده است.

در قانون منعی در خصوص گرفتن ضامن یا تضمین بابت حُسن انجام کار از کارگر وجود ندارد. به عبارتی دیگر کارفرما می تواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر نماید. اما این امر بدان معنا نمی باشد که کارگر بدون درنظر گرفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن نماید.

قانون در این خصوص حمایت هایی را به منظور حفظ حقوق کارگر انجام داده است. به عبارت دیگر چنانچه سفته یا چک بابت تضمین از کارگر گرفته شد بایستی در آن حتما مبلغ ذکر و رسید اخذ یا در قرارداد ذکر شود و نیز عبارت بابت تضمین حسن انجام کار درج شود.

قید عبارت بابت تضمین حسن انجام کار سبب می گردد وصف کیفری چک به استناد ماده ۱۳ قانون صدور چک زائل گردد.

  
 1. قصد طرفین و رضای آنها
 2. اهلیت طرفین
 3. موضوع معین که مورد معامله باشد
 4. مشروعیت برای معامله

معامله معارض یعنی اینکه شخصی به موجب سند رسمی و یا عادی نسبت به عین یا منفعت ملک یا مالی حقی به شخصی داده و بعد به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند. معامله معارض جرم بوده و مجازات کیفری دارد.

خیر، چون اجاره عقد لازم است بنا بر این در مدت اجاره امکان درخواست تخلیه از طریق مراجع قانونی وجود ندارد مگر آنکه مستاجر خود راضی به تخلیه شود.

آخرین اخبار و مقالات

شهریور ۱۳۹۸

هزینه تعمیرات خانه بر عهده کیست؟

هزینه تعمیرات خانه بر عهده مالک است یا مستأجر؟   اگرچه در بسیاری از مواقع صاحبخانه‌ها از تعمیرات اساسی خانه طفره می‌روند، مستأجر‌هایی نیز پیدا می‌شوند که در برابر تعمیر ملک مقاومت می‌کنند.  این روز‌ها هزینه تعمیرات خانه سر به فلک گذاشته است و اینکه چه کسی قرار است هزینه تعمیرات را پرداخت کند، مسأله مهمی است. در حال حاضر برای یک سرویس ساده کولر حداقل باید ۵٠‌ هزار تومان پرداخت کنید یا تعویض یک شیر ساده بالای ١٠٠‌ هزار تومان خرج...

کلیات داوری

کلیات داوری   مقررات داوری برای اولین بار در مواد ۵۷۵ تا ۷۷۹ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ پیش بینی شد. در زمان حاضر مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری داوری بین المللی به موضوع داوری پرداخته است. (اتاق بازرگانی هم در خصوص داوری آیین نامه ایی داخلی تصویب کرده است.)   ماهیت داوری: داوری اساساً عبارت است از ایجاد یک نهاد خصوصی برای برقراری عدالت بدون مراجعه به دادگاه. در خصوص ماهیت داوری چهار نظریه مطرح شده است...

اسقاط کافه خیارات

اسقاط کافه خیارات در قراردادها  بسیاری از ما هنگام امضاء قرارداد ها یا حین انجام معامله مانند امضاء بیعنامه یا قراداد اجاره و .... جمله ایی را در قرارداد دیده ایم که " متعاملین یا طرفین قرارد کافه خیارات را نسبت به خود اسقاط کرده اند" یا جملاتی شبیه این مضمون. اینه جمله یعنی چه؟ چه تاثیری بر سرنوشت قرارداد میگذارد؟ در این نوشتار سعی کرده ایم با زبانی روان و گویا ولی علمی و دقیق به بررسی تاثیر  اسقاط کافه خیارات بپردازیم. اسقاط...

توقیف ودیعه یا توقیف پول پیش

توقیف ودیعه یا پول پیش منزل یا اصطلاحا رهن   مقدمه:   توقیف بر دو نوع است:توقیف تأمینی توقیف اجرایی  توقیف تأمینی چیست؟ عبارت است از توقیفی که برای حفظ حق خواهان (مدعی دعوا و اقامه کننده دعوا) یا محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حق اشخاص ذینفع به عمل می آید و مدعی علیه (کسی که ادعای دعوا ضد و بر علیه وی است) یا محکوم علیه (کسی که رای به ضرر...