قراردادها و پیمانها

مشاور تخصصی و وکالت حرفه ای در دعاوی قراردادهای خرید و فروش کالا یا خدمات، پیمانکاری و مدیریت پیمان، مشارکت در ساخت یا تولید، پیش خرید یا پیش فروش آپارتمان، اجاره، سرقفلی، کار، شراکت و…


 اجاره قراردادی است که بر طبق آن یک نفر (موجر) خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری (مستاجر) برای مدت معین و در ازای اجاره بها (کرایه) به اجاره واگذار می کند.

 سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت گاه این دو به یک معنی به کار رفته و گاه از هم تفکیک شده، اما سرقفلی مبلغی است که موجر هنگام اجاره دادن مغازه خود از مستاجر دریافت می کند و در ازای آن مغازه را به مستاجر اجاره میدهد، بنابراین سر قفلی فقط در مغازه و املاک تجاری وجود دارد.

 کارگر از نگاه قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

هر فرد کار خود را با هر عنوان شغلی در مقـابل دریـافت عـوض (همان مزد) تحت تبعیت و دستور کارفرما انجام دهد تحت پوشش قانون کار قرار می‌گـیرد مـگر اینکه از شـمول قانون به نحوی مستثنی باشد.

شرکت در لغت به معنای قسمت و سهم است و در اصطلاح حقوقی نیز، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه را شرکت می‌گویند.

بنابراین به شراکت و مالکیت چند نفر در ملک واحد به نحو مشاع، شرکت مدنی گفته می‌‌شود.

در تعریف قرارداد خرید و فروش کالا یا خدمات به زبان ساده گفته شده است مال یا خدمتی را در برابر بهایی خریداری کنید

 در تعریف لغوی قرارداد پیمانکاری گفته اند: قراردادی است که به موجب آن پیمانکار در قبال دریافت وجهی معین، اجرای موضوع پیمان را در مقابل کارفرما تعهد می نماید.

 قرارداد مشارکت در ساخت و ساز یکی از انواع قراردادها ساخت و ساز است که در آن مالک زمین با شخص دیگر قرارداد منعقد می نماید یا در ازای ساختن پروژه ای ساختمانی در زمین مزبور، در آنچه ساخته می شود شریک گردد. در این حالت قیمت زمین محاسبه و به عنوان آورده ای مالک آن محسوب می شود. سازنده نیز سرمایه ای را برای احداث بنا منظور می نماید که آورده ی او محسوب است.

  هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون « قرارداد پیش‌ فروش ساختمان» محسوب می‌شود.

پرسش و پاسخ

 1. ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ۶۰ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ .
 2. ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ۶۰ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ﺯﯾﺮ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﺎل های ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
 3. ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ۶۰ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ

* ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﺯﯾﺮ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ۱۰ ﺭﻭﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ .

 1. ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ۵۰ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ۳۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
 2. ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻁ ﺳﻨﯽ ﺑﺎ ۳۵ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ .

* ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮﯼ ۳۵ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ.

 1. ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ۴۵ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ۳۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ
 2. ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ۵۵ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ
 3. ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ۴۲ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ
 4. ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ ﯾﺎ ۲۵ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺯﯾﺎﻥﺁﻭﺭ
 5. ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻁ ﺳﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ
 6. ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ۴۵ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﻠﻮﻻﻥ ﻋﺎﺩﯼ
 7. ﺩﺍﺷﺘﻦ ۳۵ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻁ ﺳﻨﯽ
 8.  ﺩﺍﺷﺘﻦ ۵۵ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ؛ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ، ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮﯼ ﻭﯼ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ‏( ﺑﯿﻦ ۱۰ ﺗﺎ ۲۰ ﺭﻭﺯ ﺣﻘﻮﻕ ‏) . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺩﻩ ۱۱۱ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﯼ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﺘﻤﺮﯼ ﺗﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .
 9.  ﺑﺎﻧﻮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ۵۵ ﺳﺎﻝ ﺭﺳﯿﺪﻩ، ﻭﻟﯽ ﺯﯾﺮ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﮐﺴﺮﯼ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ، ﺑﺎ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ/دانستنیهای کارگر

سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده و علاوه بر این ، اطلاعات زیر هم روی آن ثبت شود:

 1. مبلغی که باید پرداخت شود
 2. نام و نام خانوادگی گیرنده وجه
 3. تاریخ پرداخت وجه
 4. علاوه بر اینها نوشتن نام و نام خانوادگی صادر کننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.

در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین نوشته شود، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد طلبکار محسوب می شود و می تواند در سر رسید سفته مبلغ آن را طلب کند و البته اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت کند.

برای اینکه بشود نام یک سند را سفته گذاشت، باید مشخصات ظاهری آن رعایت شود، در غیر این صورت، سفته‌ای که امضا می‌کنید مشمول مقررات سفته نمی‌­شود. اول اینکه مبلغ سفته باید به صورت تمام حروف روی آن نوشته شده باشد. مبلغی که در سفته تعهد می‌کنید نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد، در واقع مبلغ اسمی سفته، سقفی است برای تعهد در آن سند؛ مثلا برای تعهدکردن ۲۷۰ میلیون ریال باید سفته ۳۰۰ میلیونی بخرید.

دوم اینکه گیرنده­ وجه مشخص باشد البته حتما لازم نیست نام شخص خاصی روی سفته نوشته شود. سفته می‌تواند در وجه حامل باشد یا به شخص دیگری حواله شود؛ عبارت «حواله کرد» در سفته برای همین است.

سومین ویژگی‌ای که در نوشتن سفته باید به آن توجه کنید این است که تاریخ پرداخت آن مشخص باشد. اگر تاریخ در سفته نوشته نشود، سفته مشخصات ظاهری خود را از دست می‌دهد و دیگر یک سند تجاری نخواهد بود. بلکه فقط یک سند عادی است که طبق قانون مدنی می‌توان نسبت به وصول مبلغ آن اقدام کرد. در ضمن تاریخ نداشتن سفته می‌تواند دلیلی بر عندالمطالبه بودن آن باشد؛ یعنی موقع پرکردن سفته تاریخ برای دو‌ طرف اهمیتی نداشته بلکه مبلغ تعهد شده مهم بوده است.

در قانون منعی در خصوص گرفتن ضامن یا تضمین بابت حُسن انجام کار از کارگر وجود ندارد. به عبارتی دیگر کارفرما می تواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر نماید. اما این امر بدان معنا نمی باشد که کارگر بدون درنظر گرفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن نماید.

قانون در این خصوص حمایت هایی را به منظور حفظ حقوق کارگر انجام داده است. به عبارت دیگر چنانچه سفته یا چک بابت تضمین از کارگر گرفته شد بایستی در آن حتما مبلغ ذکر و رسید اخذ یا در قرارداد ذکر شود و نیز عبارت بابت تضمین حسن انجام کار درج شود.

قید عبارت بابت تضمین حسن انجام کار سبب می گردد وصف کیفری چک به استناد ماده ۱۳ قانون صدور چک زائل گردد.

  
 1. قصد طرفین و رضای آنها
 2. اهلیت طرفین
 3. موضوع معین که مورد معامله باشد
 4. مشروعیت برای معامله

معامله معارض یعنی اینکه شخصی به موجب سند رسمی و یا عادی نسبت به عین یا منفعت ملک یا مالی حقی به شخصی داده و بعد به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند. معامله معارض جرم بوده و مجازات کیفری دارد.

خیر، چون اجاره عقد لازم است بنا بر این در مدت اجاره امکان درخواست تخلیه از طریق مراجع قانونی وجود ندارد مگر آنکه مستاجر خود راضی به تخلیه شود.

آخرین اخبار و مقالات

دی ۱۳۹۷

نکاتی در خصوص معاملات – قولنامه و مبایعه نامه

نکاتی در خصوص معاملات قولنامه و مبایعه نامه  بند اولتفاوت قولنامه و مبایعه نامه: مبایعه نامه یا بیع نامه قراردادی است که در آن بیع (خرید و فروش در معنای عام) انجام شده است و قصد طرفین بر انجام عقد بیع قطعی است ولی قولنامه عبارت است از تعهد به انجام معامله در آینده، این قرارداد مملک نیست (یعنی باعث انتقال مورد معامله به خریدار و انتقال پول خریدار به فروشنده نمی شود و نقل و انتقالی صورت نمیگرد و اصطلاحاً تملیک...

چگونه از اعتبار وکالتنامه مطلع شویم؟

پرسش مخاطبی درباره تردید در اعتبار وکالتنامه این است: سلام خسته نباشید اینجانب موجر یک واحد آپارتمان می‌باشم که در قبال ودیعه و مبلغی اجاره با شخصی که هم اکنون در زندان به دلایل جرم‌های متعدد به سر می‌برد سال قبل قرار داد بستم و ماه آینده مهلت قرارداد به پایان میرسد. همسر ایشان در ظرف چند روز وکالت نامه‌ای تهیه کرده و در اختیار ما گذاشته و می‌گوید بعد از محضری شدن ودیعه را به حساب ایشان واریز...

مراحل و نحوه انتقال سند خودرو

مراحل و نحوه نقل و انتقال سند خودرو ۱- تنظیم قرارداد فروش خودرو در هر معامله ای بهتر است هر دو طرف ( به عنوان مثال خریدار و فروشنده) قراردادی را میان خود بنویسند که به امضاء دو طرف و دو شاهد برسد. در انتقال سند خودرو نیز در ابتدا باید این کار را انجام دهند. قراردادخرید و فروش خودرو که طرفین امضاء می نمایند باید شامل موارد زیر باشد:مشخصات کامل خودروی مورد معامله مانند رنگ، مدل، دوگانه سوز...

شرایط و ضوابط بازنشستگی زنان

شرایط و مقررات مربوط به بازنشستگی بانوان   شرایط و مقررات مربوط به بازنشستگی بر اساس قانون تامین اجتماعی متنوع است و می‌توان گفت در حال حاضر این شرایط بسیار سهل و آسان شده است. از بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه بر اساس مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان گرفته تا بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن، مواردی هستند که زمینه بازنشستگی را برای انواع شرایط و موقعیت‌ها فراهم می‌سازند. اولین نکته این است که شرایط سنی بازنشستگی...