موضوع خدمات

موضوع خدمات حقوقی قابل ارائه ما

● الزام به تنظیم سند رسمی● سرقفلی
● پیش فروش ساختمان● خلع ید و تخلیه ید
● تفکیک، افراز و تقسیم اراضی و املاک● تعدیل یا افزایش اجاره بها
● فروش سهم مشاعی از اراضی و املاک● الزام به ایفای تعهدات قراردادی

● مهریه و تنصیف دارایی● ازدواج موقت
● نفقه● طلاق
● تمکین● حضانت
● اجرت المثل ایام زوجیت● جهیزیه
● شروط ضمن عقد نکاح
● انتقال جنین و تلقیح مصنوعی و سرپرستی کودکان

● قراردادهای خرید و فروش کالا یا خدمات● اجاره
● پیمانکاری و مدیریت پیمان● سرقفلی
● مشارکت در ساخت یا تولید● کار
● پیش خرید یا پیش فروش آپارتمان● شراکت

● تنظیم اظهار نامه اشخاص حقیقی و حقوقی
● پیگیری پرونده های مشاغل، ارث، نقل و انتقال شرکت ها، سرقفلی و …
● کاهش، تعدیل، تخفیف، بخشودگی، معافیت
● اخذ مفاصا حساب

● چک● ضمانت نامه های بانکی
● سفته● حوالجات
● رسید و فاکتور● بارنامه
● اوراق سهام

● انواع مواد مخدر و روانگردان● خرید و فروش
● نگهداری و اختفاء● حمل و نقل
● ساخت و تولید● ساخت و تولید
● مجازات ها تبدیل و تخفیف
● مصرف مواد مخدر و روانگردان