حذف نام همسر قبلی از شناسنامه

حذف نام همسر قبلی از شناسنامه

حذف نام همسر قبلی از شناسنامه

طبق مقررات جاری هر شخصی که ازدواج دائم می کند مکلف است ازدواجش را به ثبت برساند و الا مطابق ماده ۶۴۵ (۸۷۱) قانون مجازات اسلامی، اگر ثبت نکند به حبس تا یکسال محکوم می شود.

بنابراین پس از اینکه نکاح به طور صحیح واقع و صیغه جاری شد، طبق قانون باید در دفتر رسمی ازدواج به ثبت برسد و مراتب در شناسنامه زن و مرد قید گردد.
بدیهی است در صورت عدم ثبت ازدواج دائم در دفاتر اسناد رسمی توسط مرد، می‌توان طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده که الزام به ثبت واقعه ازدواج را الزامی دانسته و برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است، دادخواست ثبت واقعه ازدواج را مطرح نمود.
در خصوص نکاح موقت نیز که تابع موازین شرعی قانونی است، در حال حاضر ثبت رسمی آن میسر گردیده و در یک مورد، یعنی طفل حاصل از ازدواج موقت، ثبت آن اجباری است، و دو مورد دیگر یعنی در فرض شرط ضمن عقد نکاح موقت یا در توافق بعدی، منوط به اراده طرفین می‌باشد.

اما سوالی که مطرح می شود این است که

آیا حذف نام همسر قبلی از شناسنامه امکان پذیر است؟

در پاسخ باید گفت امکان وجود چنین امری بدین صورت است که چنانچه طلاق قبل از رابطۀ جنسی باشد و به اصطلاح حقوقی، زن غیر مدخوله باشد، در اینصورت با حکم پزشکی قانونی یا دادگاه با مراجعه به ثبت احوال و تکمیل فرم های مربوطه می توان درخواست صدور المثنی داد. در این فرض نام همسر سابق حذف خواهد شد و این حکم درباره مرد نیز جاری است.

اما اگر فردی که با همسرش متارکه نموده، همسر دوم انتخاب کند هنگام ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش، می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه کند و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

در این ارتباط ماده ۳۳ قانون ثبت احوال مقرر می دارد: در المثنی شناسنامه زن یا مرد آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است، منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنی شناسنامه درج نخواهد شد.

با این توصیف حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به انتخاب همسر دوم و نیز ثبت رسمی ازدواج و ثبت‌نام ایشان در شناسنامه فرد است.

بدین طریق ضمن اینکه همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد، با حذف نام همسر قبلی از شناسنامه بار روانی موجود کاهش خواهد یافت.

 

اشتراک گذاری پست