تفاوت معاملات تجارتی و فعالیت های تجارتی

تفاوت معاملات تجارتی و فعالیت های تجارتی

تفاوت معاملات تجارتی و فعالیت های تجارتی

معاملات تجارتی

به عملیاتی گفته می شود که برای تجارتی شدن نیاز به تکرار ندارد یعنی تجارتی است مثل صدور برات و جنبه اتفاقی دارند. ممکن است فقط یکبار انجام شود مانند: خرید و فروش یا اجاره مال منقول یا یا معاملات برواتی

فعالیت های تجارتی

به عملیاتی گفته می شود که شرط حتمی وجود آن استمرار است. مانند: تصدی به حمل و نقل، تصدی به عملیات حراجی، تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی

معاملات برواتی

اعمال حقوقی است که روی بروات انجام می شود و ایجاد و انتقال آن را محقق می کند یعنی صدور، ظهرنویسی، قبولی، ضمانت

برات

نوشته ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی پول را در موعد معین یا به رویت، به شخص سومی پرداخت نماید.

شخص اول : صادر کننده یا براتکش
شخص دوم : براتگیر
شخص سوم : دارنده برات

چک و سفته ذاتاً تجاری نیستند، تنها در صورتی تجاری اند که برای امور تجارتی باشند.

عملیات توزیعی

اعمالی است که به منظور رساندن کالاها. از تولید کننده یا فروشنده عمده به دست مصرف کننده انجام می شود.

خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره

خرید و فروش از قدیم ترین عملیات تجاری است

خرید یا تحصیل

منظور قانونگذار از تحصیل، تملک مال است به هر طریقی که باشد، خواه از طریق عقود یا معاملات، خواه از طریق حیازت.

اگر کسی مالی را بخرد یا تحصیل کند بدون آنکه قصد فروش یا اجاره آن را داشته باشد، عمل خرید یا تحصیل مدنی باقی می ماند حتی اگر آن فرد بعدها تصمیم بگیرد که مال را بفروشد یا اجاره دهد.

نوع مال خریداری شده باید منقول باشد تا عمل خرید یا تحصیل تجارتی تلقی گردد.

خرید یا تحصیل مال وقتی وقتی عمل تجارتی تلقی می شود که موضوع آنها مال منقول باشد.

علاوه بر کلیه اموال منقولی که صراحتاً در قانون مدنی ذکر شده است اموال ديگری را هم که منقول محسوب می شوند مانند: مطالبات، اوراق تجارتی، سهام و اوراق قرضه، حقوق مالکیت تجارتی و صنعتی (حق اختراع، حق سرقفلی، مایه تجارتی و سرقفلی)

بیع

عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم

پس آنچه می تواند موضوع خرید باشد فقط عین است؛ یعنی مالی که وجود خارجی داشته باشد و با حس لامسه ادراک شود.

 

تصرف

تغییر شکل مادی مال که ممکن است دستی یا ماشینی انجام شود.

نکته: پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی باشد.

خرید و فروش مال غیر منقول به هیچ وجه تجارتی نیست، خواه به وسیله اشخاص حقیقی، خواه به وسیله اشخاص حقوقی، خواه به وسیله تاجر و خواه به وسیله غیر تاجر.

اشتراک گذاری پست