تفاوت دادگاه تخصصی با دادگاه اختصاصی

تفاوت دادگاه تخصصی با دادگاه اختصاصی

تفاوت دادگاه تخصصی با دادگاه اختصاصی
و دادگاه عمومی

 

دادگاه تخصصی

به واقع یکی از شعب دادگاه عمومی است که به نوع خاصی از جرایم یا دعاوی رسیدگی می‏ کند: مانند دادگاه اطفال
به عنوان نمونه می توان از دادگاه اطفال نام برد که در اصل شعبه ای از دادگاه های عمومی هستند اما تخصصاً به جرائم اطفال رسیدگی می کنند و طبق ماده ۲۳۱ آئین دادرسی کیفری این امر (تخصصی بودن) مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد.

انواع دادگاه تخصصی:

  • دادگاه پزشکی
  • دادگاه ویژه جرایم اقتصادی

 

دادگاه اختصاصی

دادگاه های اختصاصی کیفری بر خلاف‏ دادگاه های تخصصی، در مقابل دادگاه‏ عمومی قرار دارند و صلاحیت رسیدگی‏ به هیچ جرمی را ندارند مگر اینکه قانون، صلاحیت رسیدگی را به صورت صریح و منصوص به آنها تفویض کرده باشد.

 

انواع دادگاه اختصاصی:

  • دادگاه اطفال
  • دادگاه خانواده
  • دادگاه نظامی یک و دو

در معیت دادگاه‌های نظامی یک و دو و انتظامی قضات به ترتیب دادسرای نظامی و دادسرای انتظامی قضات انجام وظیفه می­کنند.

  • دادگاه انقلاب اسلامی
  • دادگاه انتظامی قضات برای رسیدگی به تخلفات قضات
  • دیوان عدالت اداری
  • دادگاه ویژه روحانیت
  • دادگاه انتظامی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه

 

دادگاه عمومی

صلاحیت رسیدگی به هر جرمی را دارد مگر اینکه بر اساس نص قانون، رسیدگی به جرمی از صلاحیت آن دادگاه خارج شده‏ باشد.

اشتراک گذاری پست