تعلیق اجبارى بودن مشاوره در هنگام ثبت دادخواست طلاق توافقى

تعلیق اجبارى بودن مشاوره در هنگام ثبت دادخواست طلاق توافقى

با عنایت به عدم امادگی لازم مراکز مشاوره سازمان بهزیستی، اجرای طرح مشاوره در طلاق فعلا به حالت تعلیق در می آِید. بنابراین دستوالعمل شماره ۹۰۰۰/۹۸۴۳/۵۵۰ مورخ ۱۳۶۹/۸/۲ اداره کل خدمات الکترونیک قضایی در ارتباط با اجباری بودن مشاوره در طلاق های توافقی تا اطلاع ثانوی معلق شده و اجرای آن به اعلام بعدی موکول می شود. بدیهی است رویه قبلی در ارتباط با ثبت و ارسال طلاق توافقی بدون مشاوره به قوت خود باقی خواهد بود.

اشتراک گذاری پست