انواع وصیت نامه

انواع وصیت نامه

انواع وصیت نامه
آیا وصیت نامه ای که به خط کسی غیر از موصی نوشته شده، باطل است؟

 

بر اساس قانون، سه نوع وصیت داریم:

 1. وصیت نامه خود نوشت که باید سه شرط داشته باشد:

   • اولا تمام آن به خط موصی باشد.

   • ثانیا دارای امضاء موصی باشد.

   • ثالثا دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی باشد.

 1. وصیت نامه سری که توسط موصی تنظیم شده و در اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مهر و موم شده باشد.

 2. وصیت نامه رسمی که سند رسمی است و مانند سایر اسناد رسمی بدون نیاز به حکم دادگاه قابل اجرا می باشد.

اگر وصیت خودنوشت یا سری به تاریخ بعد از وصیت رسمی باشد ذینفع می تواند از دادگاه تنفیذ آن وصیت و رد وصیت رسمی را درخواست نماید.

هر نوع وصیتی حتی اگر جزء وصایای سه گانه بالا نباشد در صورت عدم اعتراض ورثه قابل اجرا می باشد.

 

سوال این است که:

اگر وصیت خودنوشت شرایط قانونی (امضاء و تاریخ و خط موصی) را نداشته باشد آیا معتبر است؟

مانند آنکه  شخصی وصیتی کند که دیگری آن را مکتوب نموده، ولی به امضای شخص موصی رسیده باشد.

پاسخ: نمی‌توان به طور قطعی در تمامی مواردی که وصیت نامه به خط کسی غیر از موصی نوشته شده است و صرفا به این دلیل، وصیت نامه را باطل دانست. چرا که بسیار اتفاق می افتد که موصی  سواد نوشتن ندارد و همچنین از مقررات قانونی نیز مطلع نیست، اما تمایل دارد در مورد دارایی و اموال خود تعیین تکلیف نماید. بدین منظور، در حضور شهود اقدام به اعلام وصیت خود می‌نماید و احد از شهود آن را مکتوب نموده و به امضا یا اثر انگشت موصی می‌رساند. در این وصیت اگر کسی از ورثه منکر وصیت باشند ذینفع می بایست تنفیذ وصیت را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه با احراز صحت آن حکم به تنفیذ وصیت صادر می نماید. 

در نتیجه می‌توان گفت: در صورتی که وصیت نامه‌ای از شخصی موجود بوده که به خط موصی نیست، اما دارای تاریخ و امضای شخص موصی است و شهودی هم به صحت وصیت نامه شهادت داده اند، با توجه به سائر قرائن و امارات موجود قائل به اعتبار این وصیت نامه بود که البته با درخواست ذینفع از دادگاه با عنوان درخواست تنفیذ وصیت، دادگاه می تواند به آن اعتبار دهد.

 خلاصه آنکه در هر مورد که وصیت نامه خود نوشت دارای برخی از شرایط مندرج در قانون نیست، می‌توان تنفیذ وصیت نامه مذکور را از دادگاه درخواست کرد.

 

اشتراک گذاری پست