اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۹

اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۹

اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر

مصوب ۱۳۷۹/۳/۲۴

شماره ۱۱۴۴۵/ت ۲۳۰۰۲ هـ

وزارت مسکن و شهرسازی – وزارت دادگستری

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۸ با توجه به نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۲۶۲۹ هـ /ب مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۷) تصویب نمود:

موارد (۱۵) و (۱۶) آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر (موضوع تصویب نامه شماره ۶۹۱۴۵/ت ۱۹۸۴۵هـ مورخ ۱۳۷۸/۳/۱۷) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده (۱۵) آیین نامه یاد شده حذف و ماده (۱۶) به عنوان ماده (۱۵) تغییر و به شرح زیر اصلاح می گردد و شماره مواد بعدی به همین ترتیب تغییر می یابد.

ماده ۱۵ – مستاجر اماکن تجاری در مدت اجازه چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد می تواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد برای مشاغل دیگر با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه به دیگری منتقل نماید.

معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی

اشتراک گذاری پست