ارکان دادخواست

ارکان دادخواست

ارکان دادخواست

  یک دادخواست از ۳ ضلع اصلی خواهان (شاکی)، خوانده و موضوع دادخواست تشکیل شده است.

خواهان (رکن اول دادخواست)

خواهان یا مدعی شخصی است که از دادگاه چیزی برای خود و به ضرر دیگری می خواهد.

خوانده (رکن دوم دادخواست)

خوانده یا مدعی علیه، شخصی است که دعوی به او توجه دارد. به عبارت دیگر شخصی است که ادعایی علیه او اقامه شود که به او «طرف دعوا» هم می گوییم.

خواسته یا موضوع دعوی (رکن سوم دادخواست)

تعریف خواسته آنچه را مدعی از دادگاه تقاضا می کند، خواسته یا مدعی به گویند. به عبارت دیگر، آن چیزی را که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه می خواهد، اصطلاحا خواسته نامند.

هزینه دادرسی (رکن چهارم دادخواست)

تمبر و هزینه دادرسی تعریف و مفهوم هزینه دادرسی هزینه دادرسی، عبارت است از هزینه برگه ای که به دادگاه داده می شود، به اضافه هزینه قرار و احکام و در واقع هزینه رسیدگی به شکایت از سوی دادگاه است.

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاه ها و هیات های حل اختلاف هزینه دادرسی مرحله بدوی رسیدگی هزینه دادرسی مرحله تجدید نظرخواهی هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و درخواست تامین دلیل خواسته در تمامی مراجع قضایی هزینه اجرای موقت احکام هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیگر مراجع قضایی هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه هزینه اجرای احکام تخلیه از جمله هزینه های دادرسی است که در قانون تصریح شده و مشخص است.

 

شرح دادخواست (رکن پنجم)

شرح دادخواست یا شرح دعوی است که خواسته خود را روشن وخلاصه با ذکر دلایل نوشته و مستندات را هم پیوست دادخواست تقدیم می نماییم.

بدین ترتیب با تقدیم دادخواست و تکمیل آن به صورت دقیق یک شکایت مطرح می شود و سپس در مراحل رسیدگی قرار می گیرد.

اشتراک گذاری پست