اخذ مفاصا حساب مالیاتی

اخذ مفاصا حساب مالیاتی

مفاصا حساب مالیاتی برگه ای است که مودیان پس از پرداخت مالیات خود و عبور از مراحل قانونی از سازمان مالیاتی دریافت می کنند. البته باید توجه داشت که اکثر مفاصا حساب های صادره در حکم تسویه حساب قطعی نمی باشد و صرفاً جهت ارائه به سازمان ها و نهاد های دیگر اعتبار دارد.

مدارک واطلاعات مورد نیاز:

 1. درخواست مؤدی مبنی بر صدور مفاصا حساب مالیاتی

فرمهای مورد استفاده:

 1. تهیه خلاصه وضعیت پرونده
 2. فرم گواهی موضوع ماده ۲۳۵ ق.م.م

 مراحل انجام فرایند:

 1. درخواست صدور مفاصا حساب مالیاتی توسط مؤدی مالیاتی
 2. دستور ارجاع و اقدام به واحد مالیاتی توسط رئیس گروه مالیاتی
 3. ثبت در دفتر یا دبیرخانه اداره امور مالیاتی
 4. بررسی پرونده و تهیه خلاصه وضعیت توسط کاردان یا کاشناس مالیاتی
 5. بررسی و تأیید خلاصه وضعیت توسط کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی
 6. ثبت خلاصه وضعیت در دبیرخانه اداره امورمالیاتی
 7. اعلام میزان بدهی قطعی شده به مؤدی مالیاتی
 8. پرداخت یا ترتیب پرداخت نسبت به مالیات قطعی شده لغایت عملکرد تسویه شده
 9. صدورگواهی مربوطه نسبت به مالیات قطعی شده لغایت عملکرد تسویه شده در فرم مخصوص و امضاء توسط کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی
 10. ثبت در دفتر (دبیرخانه) اداره امور مالیاتی
 11. تسلیم به مودی توسط واحد مالیاتی

اختیارات عوامل اجرائی:

 1. کاردان یا کارشناس مالیاتی: بررسی پرونده و تهیه خلاصه وضعیت
 2. کارشناس ارشد مالیاتی: بررسی و تأیید خلاصه وضعیت و فرم گواهی ماده ۲۳۵
 3. رئیس گروه مالیاتی: بررسی و ئأیید خلاصه وضعیت و فرم گواهی ماده ۲۳۵
 4. رئیس اداره امور مالیاتی: تأیید خلاصه وضعیت

مسئولیتهای عوامل اجرایی:

 1. کاردان یا کارشناس مالیاتی: مسؤول صحت گزارش خلاصه وضعیت تهیه شده
 2. کارشناس ارشد مالیاتی : مسؤول تأیید خلاصه وضعیت و امضاء آن و همچنین گواهی ماده ۲۳۵
 3. رئیس گروه مالیاتی: مسؤول صحت و امضاء خلاصه وضعیت و فرم گواهی ماده ۲۳۵
 4. رئیس اداره امور مالیاتی: مسؤول صحت و امضاء خلاصه وضعیت.

قوانین و مقرررات:

ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۴۲ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم

 

اشتراک گذاری پست