Warning: Undefined property: stdClass::$secret_key in /home/zaeemeda/public_html/wp-content/plugins/mailster/classes/mailster.class.php on line 2954
آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان - موسسه حقوقی زعیم عدالت

آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان

آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان

متن کامل آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان

 

ماده ۱- رتبه بندی معلمان مطابق قانون نظام رتبه بندی معلمان و این آیین نامه به منظور افزایش کیفی فرایند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص و شایستگی‌های عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اجرا می‌شود.

ماده ۲در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروع مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات، تابع تعاریف مندرج در قانون است؛

 1. قانون: قانون نظام رتبه بندی معلمان مصوب ۱۴۰۰-،
 2. وزارت: وزارت آموزش و پرورش
 3. رتبه بندی: نظام رتبه بندی معلمان
 4. ارزیابان حرفه ای: افراد صاحب نظری که به پیشنهاد و معرفی وزارت از بین اعضای هیئت علمی شاغل با بازنشسته دانشگاه‌های کشور با وابسته به وزارت و یا معلمان شاغل و بازنشسته آموزش و پروش با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر که از سوی مرکز آموزش مدیریت دولتی براساس الگوی ارزیابی حرفه‌ای آموزش داده شده و گواهینامه ارزیابی دریافت می‌نمایند.

ماده ۳مشمولان این آیین نامه عبارتند از مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان و نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی که در حال حاضر صرفا در واحدهای آموزشی و تربیتی اشتغال به خدمت تمام وقت دارند.

تبصره ۱- افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اند از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب ۱۳۵۸شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن، مشمول این آیین نامه می‌باشند.

تبصره ۲- آن دسته از نیروهای اداری شاغل در پست‌های کارشناسی و بالاتر که بر اساس ضوابط و شرایط مربوط در یکی از عناوین موضوع طرح طبقه بندی مشاغل معلمان اشتغال یابند، از زمان تغییر سمت و شروع به خدمت معلمی مشمول نظام رتبه بندی می‌شوند. در صورت بازگشت مجدد به کار در سمت‌های اداری حسب شرایط ذیربط از فوق العاده رتبه بندی برخوردار نخواهند بود.

تبصره ۳- نیروهای فاقد کد شناسه استخدام مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور، کارکنان مأمور یا انتقالی به سایر دستگاه‌های اجرایی (با حفظ پست سازمانی یا بدون آن)، کارکنان مأمور به مدارس غیردولتی (به استثنای مدیران و معاونین که از آموزش و پرورش حقوق دریافت می‌نمایند، نیروهای مازاد یا در اختیار مدرسه، کلیه افرادی که از بیش از یک صندوق حقوق دریافت می‌کنند، افرادی که در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برند، افراد انتقالی به دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی و افراد مأمور به تحصیل مشمول این آیین نامه نمی‌باشند.

ماده ۴- مشمولین در مرحله استقرار. با در نظر گرفتن امتیازات مندرج در جداول زیر سنجش و ارزیابی شده و بر اساس امتیازات کسب شده در یکی از رتبه‌های پنجگانه قرار خواهند گرفت.

تبصره ۱- بسته‌های ارزیابی با سنجه‌های کیفی متفاوت که متناسب با هر رتبه از عمق و اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود، برای هر یک از رتبه ها به صورت مجزا و براساس سهم از سقف امتیاز براساس توزیع جدول شماره (۱) توسط مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت با همکاری مراجع ارزیابی کننده مندرج در جدول شماره (۲) به اجرا گذاشته میشود

 

جدول شماره ۱ – سهم میزان اثرگذاری هر یک از بسته‌های ارزیابی و سنجش در هر یک از رتبه ها به درصد

بسته‌های ارزیابی

میزان اثرگذاری (درصد)

ارزیابی عملکرد آموزشی و اداری و تجربی

۳۰

سنجش عمومی دانش، بینش و مهارت‌های تعلیم و تربیت در ابعاد شایستگی عمومی، تخصصی و حرفه‌ای

۴۰

ارزیابی حرفه ای و تخصصی

۳۰

 

جدول شماره ۲ – مراجع ارزیابی کننده در هر یک از بسته‌های ارزیابی

ارزیابی کننده

بسته‌های ارزیابی

ارزیابان حرفه ای

مدیر مستقیم

شورای مدرسه، انجمن اولیا و مربیان و ستادهای تربیتی

گروه ها و راهبران آموزشی

گزینش وزارت

حراست وزارت

هیئت ممیزه

ارزیابی عملکرد آموزشی و اداری و تجربی

 

*

*

*

*

*

*

سنجش عمومی دانش، بینش و مهارت‌های تعلیم و تربیت در ابعاد شایستگی عمومی، تخصصی و حرفه ای

*

 

 

 

 

 

*

ارزیابی حرفه ای و تخصصی

*

 

 

 

 

 

*

 

تبصره ۲- حداقل امتیاز مورد نیاز برای احراز هریک از رتبه‌های مشمولین بر اساس سهم امتیازات تعیین شده جدول شماره (۱) برای هریک از شایستگی‌های موضوع این آیین نامه به شرح جدول شماره (۳) می‌باشد.

 

جدول شماره ۳ – حداقل امتیازات ضروری برای احراز رتبه ها براساس هر یک از شایستگی ها

عنوان رتبه

شایستگی‌های عمومی (۳۰۰ امتیاز از کل)

شایستگی‌های تخصصی (۲۶۰ امتیاز از کل)

شایستگی‌های حرفه ای (۲۴۰ امتیاز از کل)

تجربه

(۲۰۰ امتیاز از کل)

امتیاز احراز رتبه

آموزشیار معلم

۱۵۰

۱۴۰

۱۳۰

۵۰

۴۷۰

مربی معلم

۱۸۰

۱۵۰

۱۲۰

۷۰

۵۲۰

استادیار معلم

۲۰۰

۱۶۰

۱۶۰

۸۰

۶۰۰

دانشیار معلم

۲۳۰

۲۰۰

۱۹۰

۱۳۰

۷۵۰

استاد معلم

۲۶۰

۲۴۰

۲۳۰

۱۷۰

۹۰۰

 

تبصره ۳- مصادیق و شاخص‌های رفتاری و عملکردی جهت ارزیابی برای احراز رتبه ها از جمله مدرک تحصیلی، سنوات خدمت، گواهینامه ها، تألیفات، پروژه ها و همچنین میزان و ضریب تأثیر هر کدام از آنها به موجب شیوه نامه ای خواهد بود که با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تهیه و به تأیید وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید.

تبصره ۴- در ارزیابی شایستگی‌های عمومی مطابق بند (۳-۱) ماده (۲) قانون، مجموعه ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی. فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می‌کند و پایبندی فرد را به ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد، معیار بررسی خواهد بود. هیئت‌های ممیزه جهت احراز این دسته از شایستگی ها در طول خدمت مشمولین مکلف به استعلام از مراجع ذیصلاح قانونی هستند.

تبصره ۵- در مواردی که بر اساس قوانین مربوط، بازنشستگی افراد شاغل مشمول در اختیار وزارت می‌باشد، اجرای رتبه بندی منوط به حداقل دو سال خدمت در آموزش و پرورش از تاریخ اجرای این آیین نامه است.

ماده ۵مشمولانی که پس از ارزیابی نخست، حداقل امتیاز لازم برای احراز رتبه آموزشیار معلم را کسب ننمایند. از تاریخ عدم احراز رتبه، برای مدت یکسال به آنها فوق العاده رتبه آموزشیار معلمی پرداخت خواهد شد. این دسته از مشمولان می‌توانند در فرصت یکساله با کسب امتیاز لازم و ارزیابی مجدد در یکی از رتبه ها قرار گیرند.

تبصره ۱- شرط برقراری فوق العاده رتبه بندی برای هر یک از رتبه ها و همچنین شرط احراز هر یک از آنها، کسب حداقل امتیاز مربوط به شایستگی‌های عمومی همان رتبه مندرج در جدول شماره (۳) خواهد بود.

تبصره ۲- تمامی افراد جدیدالاستخدام (به استثنای متعهدین خدمت و سایر مشمولین دارای قانون خاص) به صورت پیمانی بکار گیری خواهند شد و تبدیل وضعیت آنها منوط به کسب امتیازات رتبه مربی معلم و با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود و ارزیابی آنها صرفا پس از دو دوره ارزیابی سالانه صورت می‌پذیرد.

ماده ۶- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موظف است با توجه به عناوین رتبه‌های موضوع ماده (۴) قانون، رتبه‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای مشمولین جدیدالاستخدام مورد بازنگری قرار دهد.

ماده ۷- مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت موظف است پس از اجرای دوره ارزیابی برای هر یک از شرکت کنندگان، کارنامه احراز شایستگی با محتوای نقاط ضعف و قوت ایشان، صادر و همراه با الزامات و توصیه‌های آموزشی و برنامه‌های توانمندسازی در قالب سامانه جامع مسیر رشد معلم، به ایشان ارایه نماید. شرکت در ارزیابی‌های دوره‌های بعدی منوط به طی موفقیت آمیز الزامات مندرج در این آیین نامه از سوی ارزیابی شدگان می‌باشد.

ماده ۸- وزارت مکلف است با نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور اجرای فرایند رتبه بندی معلمان نسبت به طراحی و استقرار سامانه رتبه بندی به منظور دریافت مدارک و مستندات با رعایت مقررات مربوط، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه اقدام نماید. کلیه فرایندهای مربوط از جمله ارایه مدارک و مستندات از سوی مشمولان و همچنین ارزیابی و اعمال امتیاز از سوی هیئت ممیزه و اعتراض و رسیدگی به آن به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مزبور خواهد بود.

ماده ۹- بررسی اسناد و مستندات مشمولین به نحو زیر جمع آوری و امتیازدهی خواهد شد.

 1. بررسی و تأیید رتبه‌های مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان و نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی :

الف- در رتبه‌های آموزشیار معلم و مربی معلم توسط هیئت‌های ممیزه شهرستانی/ منطقه‌ای/ ناحیه مربوط (محل خدمت فرد) انجام می‌پذیرد.

ب- در رتبه استادیار معلم پس از بررسی و ارزیابی هیئت‌های ممیزه شهرستانی/ منطقه‌ای / ناحیه برای بررسی و تأیید نهایی به همراه مستندات به هیئت ممیزه استان مربوط ارسال میشود.

پ- در رتبه دانشیار معلم و استاد معلم پس از بررسی و ارزیابی هیئت‌های ممیزه شهرستانی/ منطقه‌ای / ناحیه و استانی، برای بررسی و تایید نهایی به همراه مستندات مربوط به هیئت ممیزه مرکزی ارسال می‌شود.

 1. بررسی و تایید رتبه‌های کارکنان اداری موضوع تبصره ماده (۴) قانون:

الف- بررسی و تایید رتبه‌های کارکنان اداری که در ادارات آموزش و پرورش شهرستانی منطقه‌ای ناحیه اشتغال به خدمت دارند در رتبه‌های آموزشیار معلم، مربی معلم و استادیار معلم توسط هیئت ممیزه استان مربوط انجام می‌پذیرد و در رتبه دانشیار معلم و رتبه استاد معلم پس از بررسی و ارزیابی هیئت ممیزه استان برای بررسی و تأیید نهایی به همراه مستندات مربوط به هیئت ممیزه مرکزی ارسال می‌گردد.

ب- بررسی و تایید رتبه‌های کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استانی و کارکنان حوزه ستادی در کلیه رتبه ها توسط هیئت ممیزه مرکزی انجام می‌پذیرد.

 1. بررسی و تأیید رتبه کلیه اعضای هیئت ممیزه، در هیئت ممیزه مرکزی انجام می‌شود.

تبصره – هیئت ممیزه مرکزی موظف است پیش از رتبه بندی مشمولان از سوی هیئت‌های ممیزه، نسبت به بررسی و رتبه بندی کلیه اعضای هیئت ممیزه اقدام نماید. اعمال فوق‌العاده رتبه بندی اعضای هیئت ممیزه همزمان با سایر مشمولان قانون خواهد بود.

ماده ۱۰فرایند تحلیل و ارزیابی داده ها باید به نحوی صورت پذیرد که نتایج آن در قالب داده‌های کمی، مقایسه پذیر و قابل ارزیابی، ایجاد و برای رتبه بندی در اختیار هیئت‌های ممیزه قرار گیرد.

ماده ۱ ۱- چنانچه در ارایه مدارک و مستندات مورد نیاز برای سنجش شایستگی‌های معلمی و تجربه افراد مشمول قانون، محرز شود فردی اطلاعات خلاف واقع در اختیار هیئت‌های ممیزه قرار داده است، مراتب جهت رسیدگی به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استان ارجاع می‌شود. تا زمان تعیین تکلیف قطعی موضوع در آن مرجع، رسیدگی به پرونده رتبه بندی متوقف خواهد شد و در صورتی که منجر به محکومیت فرد شود، متخلف علاوه بر مجازات انتظامی، از دریافت فوق‌العاده رتبه بندی در همان دوره ارزیابی محروم خواهد شد.

ماده ۱۲بعد از تعیین رتبه، مراتب در سامانه جهت صدور حکم کارگزینی برابر ماده (۶) قانون به واحد امور اداری و تشکیلات مرتبط ابلاغ و به معلم و واحد آموزشی و تربیتی متبوع وی اعلام می‌گردد.

ماده ۱۳شرکت در فرایند رتبه بندی معلمان، حتی برای متقاضی ایجاد نمی‌کند و صرفا در صورت کسب حد نصاب امتیازات تعیین شده ناشی از معیارهای قانونی و قرار گرفتن در هر یک از رتبه ها با تأیید هیئت ممیزه ذیربط، موجب برخورداری معلم از مزایای قانونی رتبه بندی خواهد شد.

ماده ۱۴در صورتی که هر یک از ارزیابی شوندگان نسبت به نحوه رسیدگی و ارزیابی و رتبه تعیین شده خود، اعتراضی داشته باشد، می‌تواند حداکثر ظرف (۱۰) روز از ابلاغ رتبه، درخواست خود را از طریق سامانه به دبیرخانه هیئت ممیزه سطح بالاتر ارایه نماید. در صورت وارد بودن اعتراض متقاضی، رتبه وی توسط هیئت ممیزه رسیدگی کننده به اعتراض تعیین و تاریخ اجرای حکم وی از تاریخ استحقاق خواهد بود.

ماده ۱۵با تعیین رتبه مشمول توسط هیئت ممیزه ذیربط، فوق العاده رتبه بندی مطابق ماده (۶) قانون به ترتیب برای رتبه‌های پنجگانه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب چهل و پنج درصد (۴۵)، پنجاه و پنج درصد (۵۵)، شصت و پنج درصد (۶۵)، هفتاد و پنج درصد (۷۵) و نود درصد (۹۰) مجموع امتیازات حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل در حکم کارگزینی مشمولین، به صورت جداگانه درج و ماهیانه پرداخت می‌شود.

ماده ۱۶وظایف و اختیارات هیئت ممیزه مرکزی به شرح زیر تعیین می‌شود:

 1. نظارت کلی بر حسن اجرای نظام رتبه بندی معلمان و تحقق اهداف قانون.
 2. تدوین و تصویب برنامه‌های مورد نیاز برای اجرای مطلوب قانون و این آیین نامه.
 3. نظارت بر عملکرد و تصمیمات هیئت‌های ممیزه استانی و شهرستانی.
 4. نظارت بر تشکیل دبیرخانه‌های هیئت‌های ممیزه استانی و شهرستانی و پشتیبانی مؤثر از آنها.
 5. پاسخگویی به استعلامات و ایجاد رویه واحد در نحوه رسیدگی، محاسبه امتیازات و تعیین رتبه‌های مشمولین قانون از طریق ابلاغ سازوکارهای مناسب و پیش بینی آنها در سامانه رتبه بندی.
 6. بررسی و تأیید رتبه دانشیار معلم و استاد معلم و تعیین رتبه‌های مشمولین حوزه ستادی و اعضای هیئت‌های ممیزه مشمول قانون.
 7. رسیدگی به اعتراضات و شکایات احتمالی از عملکرد هیئت‌های ممیزه استانی از طریق ایجاد بستر مناسب در سامانه رتبه بندی جهت اعتراض و شکایت افراد به صورت الکترونیکی.
 8. بررسی نتایج حاصل از اجرای قانون، اخذ بازخورد. آسیب شناسی و ارایه پیشنهاد اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات ذیربط به وزارت.

تبصره ۱- چنانچه تصمیمات هیئت‌های ممیزه استانی و شهرستانی در تعیین رتبه مشمولین در طول فرایند رتبه بندی و پس از آن و همچنین سایر تصمیمات آنها، بر خلاف قانون و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل‌های صادره باشد، هیئت ممیزه مرکزی می‌تواند تصمیم مقتضی را (اعم از تایید اصلاح یا لغو رتبه اعطا شده) پس از ارزیابی مجدد پرونده متقاضی اخذ نماید.

تبصره ۲- دبیرخانه هیئت ممیزه مرکزی در مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت مستقر می‌باشد.

ماده ۱۷وظایف و اختیارات هیئت ممیزه استانی به شرح زیر تعیین می‌شود:

 1. تشکیل دبیرخانه هیئت ممیزه استانی بدون توسعه تشکیلاتی در مدیریت منابع انسانی و امور اداری اداره کل.
 2. نظارت بر عملکرد و تصمیمات هیئت‌های ممیزه شهرستان منطقه / ناحیه و ابطال و اصلاح تصمیمات آنها در صورت عدم رعایت ضوابط قانونی.
 3. نظارت بر تشکیل دبیرخانه‌های هیئت‌های ممیزه شهرستان منطقه ناحیه و پشتیبانی از دبیرخانه ها.
 4. پاسخگویی به استعلامات در نحوه رسیدگی، محاسبه امتیازات و تعیین رتبه‌های مشمولین قانون در چهارچوب قانون و آیین نامه اجرایی و مصوبات هیئت ممیزه مرکزی.
 5. بررسی و تأیید رتبه استادیار معلم و بررسی و ارزیابی رتبه دانشیار معلم جهت تایید نهایی هیئت ممیزه مرکزی.
 6. رسیدگی به اعتراضات و شکایات احتمالی از عملکرد هیئت‌های ممیزه شهرستان / منطقه / ناحیه و ارجاع به هیئت ممیزه مرکزی در صورت نیاز.
 7. نظارت بر عملکرد و پشتیبانی مناسب از سامانه رتبه بندی در سطح استان.
 8. تهیه و ارایه گزارش‌های دوره ای و انعکاس موانع و مشکلات مربوط به اجرای فرایندهای رتبه بندی معلمان به هیئت ممیزه مرکزی.

ماده ۱۸وظایف و اختیارات هیئت ممیزه شهرستان منطقه ۱ ناحیه به شرح زیر تعیین میشود:

 1. تشکیل دبیرخانه هیئت ممیزه بدون توسعه تشکیلاتی در کارشناسی امور اداری و تشکیلات.
 2. نظارت بر حسن اجرای فرایند رتبه بندی و انجام پشتیبانی‌های لازم.
 3. بررسی و تایید رتبه‌های آموزشیار معلم و مربی معلم و بررسی و ارزیابی رتبه استادیار معلم جهت تأیید هیئت ممیزه استان.
 4. رسیدگی به اعتراضات و شکایات احتمالی از فرایند ارزیابی و تخصیص رتبه.
 5. نظارت بر عملکرد و پشتیبانی مناسب از سامانه رتبه بندی در سطح شهرستان/ منطقه / ناحیه.
 6. تهیه و ارایه گزارش‌های دوره ای و انعکاس موانع و نارسایی‌های مربوط به اجرای فرایندهای رتبه بندی معلمان به هیئت ممیزه استانی.

ماده ۱۹جلسات هیئت‌های ممیزه موضوع ماده (۷) قانون با ترکیب قانونی و با دعوت رییس یا نایب رییس هیئت و با حضور حداقل دو سوم اعضا، تشکیل و رسمیت می‌یابند. مصوبات هیئت ها در حدود موازین قانونی با رأی اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و با تأیید رییس هیئت، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ماده ۲۰حق الزحمه اعضای هیئت‌های ممیزه و کارگروه‌های مرتبط و ارزیابان حرفه ای، در صورت تشکیل جلسات آنها در خارج از اوقات موظف اداری، مبتنی بر عملکرد و تعداد جلسات رسمی در چهارچوب مقررات بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تامین اعتبار قابل پرداخت می‌باشد..

تبصره – هیئت‌های ممیزه می‌توانند به منظور اجرای صحیح نظام رتبه بندی نسبت به تشکیل کارگروه‌های تخصصی موضوعی با اجرایی با رویکرد تسهیل و تسریع در رسیدگی و تعیین رتبه‌های معلمان اقدام نماینده

ماده ۲۱- در اجرای ماده (۸) قانون، وزارت هر سه سال یکبار موظف به ارزیابی مجدد است و چنانچه افراد مشمول در ارزیابی مجدد، حداقل امتیاز لازم برای کسب رتبه فعلی را کسب ننمایند، با توجه به امتیازات مکتسبه به رتبه‌های پایین تر تنزل می‌یابند و در این صورت در نوبت اول موظف به طی دوره بازآموزی در مراکز آموزشی وابسته به وزارت خواهند بود. تنزل رتبه در نوبت دوم منجر به خروج از مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل معلمین خواهد شد.

ماده ۲۲وزارت آموزش و پرورش موظف است پس از دو سال از اجرای نظام رتبه بندی در مرحله استقرار نسبت به ارزیابی تأثیر آن بر کیفیت نظام تعلیم و تربیت و بر اساس سند تحول بنیادین و ارزیابی میزان تحقق اهداف قانون، اقدام و ایین نامه اجرایی مرحله ارتقای رتبه بندی معلمان را با رعایت ترتیبات ماده (۹) قانون به هیئت وزیران ارایه نماید.

ماده ۲۳وزارت آموزش و پرورش موظف است، نسبت به اجرای این آیین نامه در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه اقدام نماید و ایجاد هرگونه تعهد بیش از منابع پیش بینی شده ممنوع و فاقد اعتبار است.

ماده ۲۴عدم رعایت ضوابط مقرر در قانون، این آیین نامه و شیوه نامه موضوع تبصره (۳) ماده (۴) آن، در رتبه بندی معلمان از سوی اعضای هیئت ممیزه و سایر مقامات و مسئولین، تخلف اداری محسوب شده و مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲خواهد بود و متخلف علاوه بر مجازات انتظامی، از دریافت فوق العاده رتبه بندی تا دو دوره محروم خواهد شد.

ماده ۲۵سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هرساله نسبت به پیش بینی بودجه مورد نیاز اجرای این آیین نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در لوایح بودجه سالانه اقدام نماید.

اشتراک گذاری پست