آیا طبقه همکف هم باید هزینه تعمیر آسانسور را پرداخت کند؟

آیا طبقه همکف هم باید هزینه تعمیر آسانسور را پرداخت کند؟

آیا طبقه همکف هم باید هزینه تعمیر آسانسور را پرداخت کند؟

فردی در طبقه همکف یک آپارتمان چند طبقه ساکن است و از آسانسور هیچ استفاده‎ای ندارد، حال سوال اینجاست که آیا هزینه ماهانه تعمیرات آسانسور شامل حال افرادی که در طبقه همکف ساکن هستند می‌‎شود؟

پاسخ به این سوال دو وضعیت دارد:

  • وضعیت اول اینکه هزینه های آسانسور در شارژ به صورت سر فصلی جدا آورده نشده باشد: مالک طبقه اول به هیچ عنوان نمی‌تواند از پرداخت هزینه های تعمیر آسانسور خودداری کند ولو اینکه از آسانسور استفاده نکند. زیرا هزینه آسانسور از محل صندوق ساختمان پرداخت می شود و آسانسور و یا هر تاسیسات دیگری که در ساختمان نصب و تعبیه شده، جزو منصوبات ساختمان است و هزینه های تعمیر و نگهداری آنها به عهده مدیر ساختمان است.

بعضی از تاسیسات ممکن است مورد استفاده برخی واحدها و پاره‌ای از آنها مورد استفاده بعضی دیگر نباشد. همچنانکه قسمت آخر ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها می‌گوید پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است.

  • در وضعیت دوم مجمع عمومی ساکنین می تواند با تفکیک هزینه تعمیر و نگهداری آسانسور از سایر هزینه ها، فرمول و یا روش خاصی برای تقسیم هزینه های آسانسور تعیین کند. در این صورت یعنی فقط بر اساس  تصمیم مجمع عمومی می‌توان هزینه آسانسور را از سایر هزینه جدا نموده و طبقه را در میزان هزینه های آسانسور دخیل کرد.

اشتراک گذاری پست