آيين نامه اجرايی شناسايی و توقيف اموال مديون در اجرای مفاد اسناد رسمی

آيين نامه اجرايی شناسايی و توقيف اموال مديون در اجرای مفاد اسناد رسمی

آيين نامه اجرایی شناسایی و توقيف اموال مدیون
در اجرای مفاد اسناد رسمی
مصوب ۱۳۹۸

 

مرجع تصويب: قوه قضائيه       دوشنبه،٣١ تير ١٣٩٨

شماره ويژه نامه: ١١٧٩ سال هفتاد و پنج شماره ۶۵۶٢١

آيين نامه اجرايی شناسايی و توقيف اموال مديون در اجرای مفاد اسناد رسمی

شماره ١٠٠/٣۴١٩۴/٩٠٠٠ ۶٢/۴/١٣٩٨

در اجرای تبصره ١ بند ب ماده ١١٣ قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۵، « آيين نامه اجرایی شناسایی و توقيف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» به شرح مواد آتی است.

 

ماده ١ـ معانی اصطلاحات بکار رفته در این آيين نامه به شرح زیر است:

الف ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

ب – قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛

پ ـ آيين نامه: آيين نامه اجرایی نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و شناسایی و توقيف اموال مدیون؛

ت – آيين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء: آيين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسيدگی به شکایت از عمليات اجرایی، مصوب ١٣٨٧ ریيس قوه قضایيه.

 

ماده ٢ـ بستانکار اسناد رسمی لازم الاجراء برای مطالبه طلب خود ابتدا باید مطابق مفاد آيين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق اداره اجرای سازمان، اجرای مفاد سند را درخواست نماید. طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجرائيه تا پایان مهلت های مذکور در بند ب ماده ١١٣ قانون برنامه در محاکم دادگستری امکانپذیر نخواهد بود.

ماده ٣ـ در صورتيکه دادگاه صادرکننده رأی نخستين به تجویز تبصره ٣ بند ب ماده ١١٣ قانون برنامه، دعوای اعسار متعهد سند لازم الاجراء را بپذیرد، پس از قطعيت به تقاضای وی گواهی مبنی بر قطعيت حکم اعسار جهت ارائه به اداره اجراء واحد ثبتی ثبت صادر میکند.

ماده ۴ـ سازمان مکلف است با ایجاد ارتباط الکترونيک بين بانک های اطلاعات سامانه های املاک، ثبت شرکت ها، ثبت الکترونيک اسناد و مالکيت های معنوی با سامانه اجراء و همچنين سامانه شناسایی اموال محکومٌ عليه موضوع بند الف ماده ١١٧ قانون برنامه، امکان شناسایی سریع و توقيف اموال و حقوق مالی متعهدین پرونده های اجرایی را برای ادارات اجراء فراهم نماید.

ماده ۵ ـ ادارات اجراء ثبت به تقاضای بستانکار مکلف اند به منظور شناسایی و توقيف اموال و حقوق مالی متعهدین اسناد لازم الاجراء از کليه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، استعلام لازم را به عمل آورند.

ماده ۶ ـ پس از تقاضای صدور اجرایيه از سوی بستانکار، اداره اجرای ثبت مکلف است در اسرع وقت با تشکيل پرونده اجرایی الکترونيکی نسبت به شناسایی و توقيف اموال و دارایی های متعهد ظرف دو ماه اقدام نماید.

ماده ٧ـ از تاریخ ابلاغ اجرایيه، متعهد باید ظرف ١٠ روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله اقدام نماید. در این مدت فهرست اموال شناسایی و توقيف شده به صورت محرمانه در ادارات اجرا محفوظ و پس از آن برای وصول مطالبات اقدام خواهد شد.

ماده ٨ ـ چنانچه ظرف دو ماه پس از تقاضای صدور اجرائيه هيچگونه مال یا دارائی از متعهد پرونده اجرایی شناسایی نشود یا مفاد اجرایيه به هر دليلی ظرف مدت شش ماه اجراء نگردد، ذینفع میتواند ضمن اعلام انصراف از ادامه عمليات اجرایی، جهت طرح دعوی به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نماید. دوایر اجراء ثبت مکلف اند ضمن صدور گواهی لازم به درخواست ذینفع، بدون اخذ هزینه های اجرایی نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام نمایند.

ماده ٩ـ این آيين نامه در ٩ ماده بنا به پيشنهاد وزیر محترم دادگستری و همکاری سازمان تنظيم و در تاریخ ٢٢/۴/١٣٩٨ به تصویب ریيس قوه قضائيه رسيد.

 

رئيس قوه قضائيه ـ سيدابراهيم رئيسی

اشتراک گذاری پست