آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی

آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی

آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون
در اجرای مفاد اسناد رسمی
مصوب ۱۳۹۸

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه       دوشنبه،٣١ تیر ١٣٩٨

شماره ویژه نامه: ١١٧٩ سال هفتاد و پنج شماره ۶۵۶٢١

آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی

شماره ١٠٠/٣۴١٩۴/٩٠٠٠ ۶٢/۴/١٣٩٨

در اجرای تبصره ١ بند ب ماده ١١٣ قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۵، « آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» به شرح مواد آتی است.

 

ماده ١ـ معانی اصطلاحات بکار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است:

الف ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

ب – قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛

پ ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و شناسایی و توقیف اموال مدیون؛

ت – آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء: آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مصوب ١٣٨٧ رییس قوه قضاییه.

 

ماده ٢ـ بستانکار اسناد رسمی لازم الاجراء برای مطالبه طلب خود ابتدا باید مطابق مفاد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق اداره اجرای سازمان، اجرای مفاد سند را درخواست نماید. طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجرائیه تا پایان مهلت های مذکور در بند ب ماده ١١٣ قانون برنامه در محاکم دادگستری امکانپذیر نخواهد بود.

ماده ٣ـ در صورتیکه دادگاه صادرکننده رأی نخستین به تجویز تبصره ٣ بند ب ماده ١١٣ قانون برنامه، دعوای اعسار متعهد سند لازم الاجراء را بپذیرد، پس از قطعیت به تقاضای وی گواهی مبنی بر قطعیت حکم اعسار جهت ارائه به اداره اجراء واحد ثبتی ثبت صادر میکند.

ماده ۴ـ سازمان مکلف است با ایجاد ارتباط الکترونیک بین بانک های اطلاعات سامانه های املاک، ثبت شرکت ها، ثبت الکترونیک اسناد و مالکیت های معنوی با سامانه اجراء و همچنین سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیه موضوع بند الف ماده ١١٧ قانون برنامه، امکان شناسایی سریع و توقیف اموال و حقوق مالی متعهدین پرونده های اجرایی را برای ادارات اجراء فراهم نماید.

ماده ۵ ـ ادارات اجراء ثبت به تقاضای بستانکار مکلف اند به منظور شناسایی و توقیف اموال و حقوق مالی متعهدین اسناد لازم الاجراء از کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، استعلام لازم را به عمل آورند.

ماده ۶ ـ پس از تقاضای صدور اجراییه از سوی بستانکار، اداره اجرای ثبت مکلف است در اسرع وقت با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکی نسبت به شناسایی و توقیف اموال و دارایی های متعهد ظرف دو ماه اقدام نماید.

ماده ٧ـ از تاریخ ابلاغ اجراییه، متعهد باید ظرف ١٠ روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله اقدام نماید. در این مدت فهرست اموال شناسایی و توقیف شده به صورت محرمانه در ادارات اجرا محفوظ و پس از آن برای وصول مطالبات اقدام خواهد شد.

ماده ٨ ـ چنانچه ظرف دو ماه پس از تقاضای صدور اجرائیه هیچگونه مال یا دارائی از متعهد پرونده اجرایی شناسایی نشود یا مفاد اجراییه به هر دلیلی ظرف مدت شش ماه اجراء نگردد، ذینفع میتواند ضمن اعلام انصراف از ادامه عملیات اجرایی، جهت طرح دعوی به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نماید. دوایر اجراء ثبت مکلف اند ضمن صدور گواهی لازم به درخواست ذینفع، بدون اخذ هزینه های اجرایی نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام نمایند.

ماده ٩ـ این آیین نامه در ٩ ماده بنا به پیشنهاد وزیر محترم دادگستری و همکاری سازمان تنظیم و در تاریخ ٢٢/۴/١٣٩٨ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید.

 

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

اشتراک گذاری پست